Murang-mareng Kanu Sejen

SANAJAN Batara Satia keukeuh peuteukeuh embung nyarita di pasidangan Kurawa, tapi tetep manehna moal bisa leupas tina hukuman. Sabab ari undang-undang mah keukeuh teurak ka jelema pireu jeung torek oge.

Cik geura bandungan ieu dongeng Batara Kresna, kieu cenah. Baheula, aya jelema pireu jeung torek dituding maling seeng. Sanggeus ditanya ku Hakim Bisma, keukeuh we da teu ngajawab.

“ Kumaha carana ari maneh maling seeng teh ?” ceuk Resi Bisma. Seeng barang buktina dijagragkeun hareupeun Si Pireu. Eta Si Pireu bengong we da puguh teu kadengeeun. Resi Bisma mikir.

“ Kulantaran maneh mah pireu jeung torek, Jig maneh ayeuna bebas, kop wae bawa tah seeng teh,” ceuk Resi Bisma deui. Si Pireu cengkat, giriwil mangku seeng. “ Tewak !” ceuk Resi Bisma ka Punggawa.

Kerewek Si Pireu ditewak. “ Tah geuning kitu maneh maling seeng teh,” ceuk Resi Bisma mari nakolkeun palu sidangna. Si Pireu dihukum kudu nonggeng tujuh mulud sangkan kapokeun.

“ Heuheuy, pasakitan mah kudu kitu, ulah dibui bari dikasuran, ditivian, komo bari jeung dibere enon di pangberokan mah, puguh we moal kapokeun,” ceuk Si Cepot. Batara Satia nyureng ngadenge dongeng Batara Kresna teh. Sigana mah manehna sieuneun dititah nonggeng tujuh mulud ku Hakim Bisma.

“ Naha geuning Batara Pranowo jeung Batara Laoli bet henteu disidangkan. Kawula hayang babarengan meh aya batur nonggeng di pangberokan,” ceuk Batara Satia. Si Cepot manyun.

“ Kumaha dewek we montong loba carita, make jeung murang mareng kanu sejen. “ tembal Si Cepot. “ Enya, Kang Epot, apan ari koropsi nah rereongan, beda jeung maling hayam, sosorangan oge bisa,” ceuk Batara Satia deui.

“ Har, apan ayeuna oge dibaturan ku Adipati Nyarogong, keun we anu sejen mah engke deui, lantaran batur mah moal notogkeun maneh kana tihang listrik meureun,” tembal Si Cepot.

Batara Satia ngaheruk. “ Asa ku teu adil,” cenah. “ Haji Adilna oge tos pupus, mugi we ditampi iman Islamna,” ceuk Si Cepot. Batara Satia meletet. “ Sing eucreug jadi Jaksa teh Pot,” cenah.

“ Tuyung…tuyung, boro-boro uing, apan Katua Dewana oge pantar kieu” ceuk Si Cepot bari nunjuk ka Batara Satia.

Kuniang Batara Satia nguliat. “ Ruksak nya Pot,” cenah. Si Cepot atok-atokan. “ Naona anu ruksak ?” ceuk Si Cepot. Ieu nagara,” tembal Batara Satia pondok.

Si Cepot gigideug. “ Hente ari nagarana mah, Bangsana tetap hebat, Pancasila tetep jaya, rahayat tetap satia, ngan ukur siana we teu boga pucus. Jadi pamingpin purah ngabalangsakeun rahayat. Kade bisi perlaya di panti pijat geura kulantaran mindeng teuing Papa Minta Diurut, keun bae nyah urut jurig jarian oge, hehehe,” ceuk Si Cepot bari terus ngawih.

“ Gelang Si Paku Gelang, Gelang Si Rama-rama, tegang marilah tegang,
marilah tegang bersama-sama. Kitu tah, digelang gelang wae ku Adipati Nyarogong euy, jadi heuras… heuras……heuras, heuras hate, letoy iman…….Tuyung…tuyuuuung,” ceuk Si Cepot bari ngajijiwir sampingna. *)