Doktor Bima jeung Jurig Kumis Dikerewed KPK

Jurig Kumis anu kamarina ngagantung dina cukang irung Juragan Satia teu eureun-eureun ngaharewosan dununganana, sangkan dununganana tigejebur kana lautan kawirang jeung kasangsaraan.

Salian ti juragan Satia, eta Jurig Kumis ngagerean Doktor Bima sangkan manehna milu ngawadul. Antukna, eta Jurig Kumis jeung Doktor Bima dikerewed Kang Panji Kidul.

Maranehna dituding ngahalang-halang kana pamariksaan Kang Panji. Sangkan Juragan Satia leupas deui tina kerewedan Kang Panji.

“ Tong kitu-kitu teuing atuh neangan duit teh Kumis, nepika bapa aing kababawa,” ceuk Gatot Kaca bari ngadegungkeun hulu Jurig Kumis.

“ Duit, duit, Kaca, iraha deui rek meunang duit satelebug ari lain ngabelaan anu koropsi mah. Da geus puguh melaan ajengan jeung merebot mah euweuh duitan, “ ceuk Jurig Kumis bari nyengir.

Meunang ngabelaan mah, tapi tong sok bari tupa-tipu. Majarkeun gering jeung api-api nubruk tihang listrik, padahal ukur sasandewaraan. Sok ngarasa pinter sorangan, nganggap belet kanu lian,“ ceuk Gatot Kaca. “ Lah, Kaca, da ilaing mah moal ngarti elmu hukum,” ceuk Jurig Kumis. Gatot Kaca molotot.

“ Teu sakabeh KUHP jurig, ku uang habis perkara. Ana kitu mah, sarua we jeung hukum rimba. Saha anu kuat eta anu barang hakan,” ceuk Gatot Kaca.

Bima ugag-igeug, nyampeurkeun. “ Yooooooy, kawula ngarasa lemah iman, beunang diharewosan ku Jurig Kumis,” ceuk Bima.

Gatot Gaca gododeg. “ Nyaeta, teu cukup ku Kuku Pancanaka jeung izasah ngaberendel siga kancing baju, ari kurang iman mah, pasti bakal kajurung ku jurig,” ceuk Gatot Kaca.

Bima ngaku, manehna kudu nyebutkeun hulu Juragan Satia ngajendol sagede baskom, nepika kopeahna oge sereg. Padahal, juragan Satia ngan ukur api-api ripuh, supaya teu diasupkeun ka pangberokan. “ Hanjakan make nurut ka Jurig gede wadul,” ceuk Bima. Gatot Kaca malik deui ka Jurig Kumis.

“ Na ari maneh, jadi pangacara teh gede wadul ?” ceuk Gatot Kaca. Jurig Kumis nyerengeh. “ Har, pan kawula teh jurig, purah ngabelaan jalma salah, lamun henteu ngawadul mah lain oge jurig,” ceuk Jurig Kumis.

Para Punggawa datang. Jurig Kumis dicerek. Bus diabuskeun ka pangberokan.

“ Kuduna mah langsung we lelepkeun ka laut jeung dununganana. Geus ngaruksak nagara, ngawadul deuih. Munafek jalma kitu mah,” ceuk Si Cepot.

Si Dewala nyeletuk. “ Ayatul munafikiina salasun, idza hadzasal kadiba, waidza maadza akhlafa waidantuminna khonna. Tah anu kitu jalma anu leuwih bahaya tinimbang teroris anu sok ngaboman pasar.” Ceuk Si Dewala. “ Naon cenah hartina ?” ceuk Si Cepot.

“ Aya tilu tandana jelema munapek, tukang ngawadul, jangji palsu jeung lamun dipercaya ngahianat. Bahaya atuh juragan Dewan model kitu mah. Wejek kadinyah Gan !” ceuk Si Dewala. Gatot Kaca ngajak balik ka para punakawan, cenah, pamali ngomongkeun batur mah. Untungna we da enggeus.(*)