Tahun Ngompolan Nu Leutik

Teuing saha mimitina anu manjangkeun sinketan poitik nepika babasaan Ngompolan Anu Leutik, Nepi ka ayeuna para ahli basa, heueuh ahli linguistik, sigana teu pati ngartieun, naon sabab musabab atawa tujuanna eta basa. sabab, lamun aya nu leutik dikompolan, tangtuna oge anu ngompolamnana anu gede, saperti Buta Hejo atawa Raksasa Gunung Galungung

“ Eta mah babasaan Bapa, sigana hartina, ngabobodo atawa nete taraje kanu leutik pikeun ngalaksanakeun kahayangna,” ceuk Si Cepot ka Lurah Semar anu nerangkeun eta babasaan.

Si Dewala nempas. “ Bakat kuhayang ngompol we meureun, eta mah, da ukur anu leutik anu bisa dikompolan mah. ” ceuk Si Dewala.

“ Lain kitu, Wala, hartina teh, teu cara dina boga kahayangna, ari enggeus jadina mah lain ngabela anu leutik, keukeuh we aya anu ngabela babaturanana sanajan geus puguh salah, contona, Katua Dewan bangsat KTP tea” ceuk Si Cepot. Lurah Semar gogodeg. “ Maseakeun gentong kosong,” cenah.

Prit….! Aswatama niup piriwit bari ngagiringkeun Nyai Gendring Wesi, artis Dangdut, Goyang Empot, anu keur ngagembol tiung. “ Awewe kumpul rek dibagi tiung ku calon Dewan,” ceuk Aswatama.

Si Cepot celenggeu.
“ Ikhlas henteu ieu teh euceu. Bawa deui we tiungna lantaran lamun teu ikhlas mah ka olok-olok kejo, moal jadi ganjaran,” ceuk Si Cepot. Nyai Gendring Wesi nyerengeh. “ Har, Kang Epot, na saha anu hayang ganjaran. Euceu mah buga bagi soteh hayang dicolok, lain hayang ganjaran,” ceuk Nyai Gendring Wesi.

Si Cepot nulak cangkeng. “ Salah atuh Euceu, lamun hayang dicolok mah ulah ngabagikeun tiung, kuduna ngabagikeun kopeah keur lalaki,” ceuk Si Cepot. “ Naha ?” ceuk Nyai Gendring bari olohok.

“ Apan anu sok nyolok Euceu mah lalaki, ari jeung awewe deui mah, atuh eta mah, ngan ukur silih asah, moal anakkan,” ceuk Si Cepot.

Jleg Gatot Kaca turun ti langit. “ Siga bageur nya calon Dewan teh. Sura-seuri kanu keutik, burang bere, siga anu hade akhlakna. “ ceuk Gatot Kaca. “ Saleresna kumaha Agan?” ceuk Gatot Kaca.

“ Ulah sok pulah-pilih kubebereanana. Sidikeun heula, jelema eta teh bener hade akhlakna atawa ngan saukur rek ngompolan nu leutik tea,” ceuk Gatot Kaca. “ Kedah kumaha atuh carana ?” ceuk Si Cepot deui.

“ Sidikeun, silidik sing asak. Datangan ka lemburna. Tanyakeun ka tatanggana. Bener eta teh jelema eucreug atawa ngan ukur eucreug dadakan. Sabab, tangtuna oge tatanggana anu nyahoeun mah,” ceuk Gatot Kaca bari ngajak Si Cepot ulin ka kampungna Nyai Gendring. Imah Nyai Gendring gede pisan kalayan agreng. Nalika Gatot Kaca jeung Si Cepot ngadatangan imahna, kasampak tiiseun.

“ Sadidintena oge tiiseun, ngan sok mindeng gembrang-gembrung jeung babaturanana,” ceuk Jang Asep, pupuhu RT satempat. “ Naha geuning rek nyalon Dewan ari teu akur jeung tatanggana mah?” ceuk Gatot Kaca.

“ Nyaeta da saurna mah, sora rahayat leutik mah beunang dibeuli ku sorban atawa tiung,” tembal Jang Asep.

Teu kungsi lila torojol budak lalaki tumpak motor. Reg eureun hareupeun imah Nyai Gendring. Manehna luak-lieuk bari keketrok. Panto imahna angger tutup. Eta budak lalaki teh ngagorowok.

“ Nyai buka panto, uing meuli ganja jeung sabu-sabu, jeung oplosan elem, sakiloeun, Eung !” ceuk eta Budak Lalaki.

Teu antaparah deui, kerewek eta budak lalaki dicerek ku Gatot Kaca. Manehna digugusur rek ditepungkeun jeung Nyai Gendring. Sanggeus dipanggihkeun. Nyai Gendring ngabetem.

“ Ari sia make gogorowokan atuh,” ceuk nyai Gendring ka eta budak lalaki.

“ Atuda geus teu kuat Nyai, hayang nyabu ti kamari,” ceuk Budak Lalaki. Imah Nyai Gendring digerebeg ku Punggawa. Ampir we rahayat Pandawa katipu ku tiung. Eta calon Dewan teh sihoreng bandar Narkoba. (*)