Elit Kurawa Maling, Ka Naraka Kabeh

Sigana mah, Aswatama teu kabagean
Proyek, komo anu gede, teu PL-PL
acan. Manehna nangtung dina batu
gede. Curukna acung-acungan.
“ Sakabeh elit Kurawa, boh pajabat,
agama jeung derigamana, boh DPR,
Hakim, Pagawe panjara jeung sajabana,
bangsat jeung maling wungkul, kabeh
calon seuneu naraka !” ceuk Aswatama,
sorana awong-awongan.
Sanggeus rengse pidatona, Batara
Kresna nyampeurkeun.
“ Asa teu lucu pidato teh, Tama. “
ceuk Batara Kresna.
“ Kudu disalametkeun ieu nagara
geus ruksak pisan,” ceuk Aswatama.
“ Kucara goreng panyangka, awongawongan
nyangka batur ahli naraka.
Asa ku teu adil Tama,” ceuk Batara
Kresna.
“ Maksud ?” Aswatama ngadelek.
“ Barang anu can puguh jalma anu
dituding ku andika bakal jadi ahli
naraka. Satungtung manusa ngabogaan
iman ka pangeran, sanajan leuwih
leutik batan siki sawi atawa nepika
jadi kekebul. Lamun dina tungtung
sakaratna aya keneh iman, nyebut
asmana Gusti Allah, nya moal nepika
jadi ahli naraka.” Ceuk Batara Kresna.
“ Na keur naon atuh Gusti Alloh
nyieun naraka ari kitu mah Kakang
Batara ?” ceuk Aswatama bari nyereng.
Batara Kresna gogodeg.
“ Kahiji keur jelema anu nepika
maotna teu boga iman, kaduana keur
ngahukuman jelema anu iman tapi
baroga dosa samangsa hirupna,” tembal
Batara Kresna.
Si Cepot norojol.
“ Dijait tina naraka panginten anu
gaduh iman mah, Sun,” ceuk Si Cepot.
Batara Kresna malik ka Si Cepot.
“ Tangtu, malah dina hiji hadis,
sugan-jeung sugan ieu hadis soheh
lantaran kawula teu apal sanadna.
Pangpandeurna jalma anu diangkat
tina naraka teh ngarana Hanad.
Lanataran imanna ngan ukur
kekebul, saratus taun hirupna doraka
jeung doraka wae tapi ngan
dedetikan rek maotna manehna
iman,” ceuk Batara Kresna sanggeus
Salasa Subuh ngadangukeun
pangajian Ihya Ulumudinna Ustadz
Mama Koko.
“ Na urang mana Si Hanad teh Kakang
Prabu ?” ceuk Aswatama.
“ Teuing urangmana, teuing timana,”
tembal Batara Kresna.
Si Cepot unggut-unggutan.
“ Untung ngaran uing Cepot alin
Sanad,” ceuk Si Cepot.
Batara Kresna ngusap dana.
“ Dijaman Rosulullah, aya Sobat
Kangjeng Nabi menta supaya
manehna anu jadi Si Sanad.
Rasululloh nanya ka eta Sobat Nabi,
naha anjeun make hayang jadi Si
Sanad, padahal Si Sanad teh jalma
pangpandeurina pisan dijait ti naraka
? Eta Sobat Nabi pok ngajawab.
Ya Rasulollah, Si Sanad mah parantos
jelas dijait ti narakana. Pribados
mah tacan puguh dijait ti naraka.”
Ceuk Batara Kresna.
Aswatama ngahuleng.
“ Boa sia Tama anu teu dijait teh.
Pagawean mitnah, nuding ka batur.”
Ceuk Si Cepot.
Aswatama meneleng.
“ Paling ge sia,Pot,” cenah.
“ Sia !”
“ Sia !”
Ger Si Cepot jeung Aswatama
galungan marebutkeun paisan kosong.
Kombayana lumpat atug-atugan.
“ Ajowwwwww, marebutkeun naon
ari nyaneh. Can puguh maraneh teh
abus ka naraka, paling oge Ama,”
ceuk Kombayana. Anu keur galungan
eureun bari arengap engapan.
Batara Kresna ngagelenyu imut bari
terus indit.
“ Har, na enya Ama hayang ka naraka
?” ceuk Si Cepot.
“ Nya ari kahayang mah ngan ukur
malipir we ka naraka bari terus
leumpang ka surga,” tembal
Kombayana.
Si Cepot ngahaleuang.
“ Ilahiilas tulil Firdausi ahla alal
ahwa ala naaril jahiima, fahabli
taubatan faghfir dunuubi, fainna
kagoofiriddambil adiimi, tarobat
euy, tarobat, ulah sing polotot kana
dunya wae….euy !” cenah bari terus
wudu rek solat Ashar *)