Panggih Deui Jeung Arwah Pahlawan

Wur kembang diawurkeun ku Si
Cepot luhurun makam pahlawan bari
ngacungkeun obor. Peledug haseup
kaluar tina eta makam. Janggelek eta
haseup ngarupakeun prajurit hiji
Kurusetra. Eta arwah bungkeuleukan
luak-lieuk. Si Cepot ngagebeg,
reuwaseun.
“ Nepangkeun, kawula Ki Uwo,
korban perang Kurusetra,” ceuk eta
arwah.
Si Cepot unggeuk.
“Kaolok-olok duit ngawur-ngawur
kembang, kaambeu seungitna oge
henteu,” ceuk Ki Uwo.
“ Geus ilahar ieu mah, ari enggeus
kudu ngawur-ngawur naon di
kuburan?,” Si Cepot malik nanya.
“ Maca Fatihah we sing ledok bari
ikhlas, ulah aya karana. Alusna mah
unggal malem Jumaah, ulah sataun
sakali, ku karoret jalma hirup teh.”
Ceuk Ki Uwo.
“ Leuheung sataun sakali oge aya
anu ingeteun keneh,” ceuk Si Cepot.
Kulutrak Lurah Semar nyampeurkeun.
“ Ambuing-ambuing, geuning aya arwah
pahlawan hudang,” ceuk Lurah Semar.
“ Syukur Pak Lurah, tapi keur kuring
mah lain kahayang jeung lain tujuan
jadi pahlawan teh. Anu penting mah
ieu nagara mardika, anak incu, buyut
bao, janggawareng ulah nepi ka kajajah
deui ku bangsa deungeun,” ceuk Ki
Uwo.
Si Cepot ngaharewos ka bapana.
“ Paling oge kajajah ku lurah ayeuna
mah nya Bapa.” Ceuk Si Cepot.
KI Uwo nyureng.
“ Tah ieu Pot anu leuwih bahaya
mah, kajajah ku bangsa atawa
pamingpin sorangan. Paribasa, demi
rahayat tapi anu lubak-libuk ukur
pajabat. Ari rahayat mah kalahka
tikelebek,” ceuk Ki Uwo.
Si Cepot nyengir.
“ Naha aya arwah ngahoax nya
Bapa.” Ceuk Si Cepot ka Bapana.
“ Pot, ka kawula nyarita sabenerna.
Ieu mah lain hoax, kawula nyaksian
ku mata jeung sirah sorangan. Pajabat
bur-ber mobil alus tapi rahayat loba
keneh anu mulungan suluh,” ceuk Ki
Uwo.
“ Nya ulah disaruakeun pajabat jeung
rahayat, maenya bupati kudu miluan
mulungan suluh keur ngaliwet mah.
Geuning eta, jalma anu mangul karung
oge teu kapilih jadi Gupernur,” ceuk
Si Cepot.
Ki Uwo ngeluk.
“ Nyaeta Pot, aya jelema jujur, pinter
boga kaahlian, hanjakalna teu bogaeun
duit keur nyalon, nya akhirna mah,
anu loba duit we anu meunang mah.”
Ceuk Ki Uwo.
Si Cepot curinghak.
“ Tah eta teh ngarana hoax, impormasi
palsu. Euweuh duit oge rahayat mah
angger we nyolok. Teuing ari ka partey
atawa ka Tim Suksesna mah. Sigana
nyarakuan pagede-gede,” ceuk Si
Cepot.
“ Nyaeta, keur kawula hirup mah
can jaman, kalahkah hayoh we abringabringan
moro Walanda nepi ka kawula
jeung babaturan paehna,” ceuk Ki
Owo.
Lurah Semar gogodeg.
“ Salamet atuh, fie sabillah, hubbul
wathan minal iman,” ceuk Lurah
Semar.
Ki Uwo ngalieuk ka Lurah Semar.
“ Hubbul wathan teh keur sarera
ulah ngan ukur pating polotot hubbul
duit we hirup teh,” ceuk Ki Uwo.
Si Cepot manyun.
“ Heueuh apan makomaddinu lil
dawaiin, nangtungna agama kudu ku
duit,” ceuk Si cepot.
Ki Owu nulak cangkeng.
“ Dalil naon eta teh Pot, asa euweuh
tidituna, bangun salah,” ceuk Ki Uwo.
“ Lain oge Cepot atuh aru kudu
bener mah, tuyuuuung-tuyuuuung,”
ceuk Si Cepot bari ngawurkeun sesa
kembang ka Ki Uwo.
“ Menggeus Pot, ararateul kawula
teh, nyaho kawula alerhi ku kembang,”
ceuk Ki Uwo bari muringis, gagaro.
“ Ari enggeus kudu diawuran naon
?” ceuk Si Cepot.
“ Mun aya mah ku duit, Pot !” ceuk
Ki Uwo bari les ngaleungit. *)