Euleuh Aya Partai Aburan

BANGUN anu rada bingung, kaditu
kumaha-kadieu kumaha. Kaditu
sieun meunang kadieu sieun eleh.
Akhirna, pamingping Partai Emok,
Resi
Batara Yudha, gogodeg.
“ Kumaha maraneh we, rek
ngadukung Ksatria Perbawa atawa
rek ngadung Raden Jaka Widada,
barina oge rahayat mah lain rek
milih partei
ieuh,” ceuk Pupuhu Partey Emok,
Sanghiyang Batara Yudha, ka
Baladewa anu menta ijin rek
ngadukung Raden Jaka Widada dina
mangsa
pilihan Persiden tahun hareup.
Jalma anu ngabandungan puguh
we jadi bingungeun sabab cenah
Parteyna geus milu kowalisi jeung
anu sejen pikeun ngadukung Ksatria
Perbawa dina eta pilihan.
“ Saha wae anu meunang urang
miluan ari kitu mah,” ceuk Patih
Sangkuni.
“ Usum nanglu ayeuna mah, ulah
rugi teuing, saha wae anu meunang
urang bisa mihapekeun diri,” ceuk
Sanghiyang Batara Yudha.
Salaku sesepuh, Resi Bisma
ngahaminan.
“ Pamikiran anu kacida hadena.
Sabab, urang mah, kaditu dulur
kadieu baraya,” ceuk Resi Bisma.
Si Cepot nangtung.
“ Punten, Uwa Resi, sanes kaditu
dulur kadieu baraya, jantena, kaditu
untung kadieu ulah buntung,” ceuk
Si Cepot.
“ Heueuh, maksud Uwa oge kitu.
Percumah atuda ngadukung bebeakan
ka salahsapihak ari jalma urang teu
jadi calon mah. Nya, sabenerna
mah, meuning molor we sing
seubeuh,” ceuk Resi Bisma.
“ Leres, kedahna oge, ari anu
namina partey ageung mah kedah
gaduh calon. Ari kieu mah, hartosna,
ieu partey teu gaduh pisan kader,”
ceuk Si Cepot.
Resi Batara Yudha meneleng ka
Si Cepot.
“ Aya kader mah ngan teu diparilih,
kalahkan milih jalma anu babari
duitna, lain ku hade kaderna,” ceuk
Resi Batara Yudha.
“ Leres, juragan Resi, ieu mah
bangun arek numpurkeun urang,
make jeung embung nyalonkeun
Adipati, putra kang Resi,” ceuk Resi
Bisma.
Resi Batara Yudha kerung. Rumasa
manehna eleh set dina nyanghareupan
ieu perkara.
“Hidup Jaka Widada, Hidup Jaka
Widada !” ceuk sawareh wadiabalana.
“ Har, ari urang kumaha atuh, jadi
nukang nonggeng jeung babaturan,”
ceuk sawareh wadia bala anu dititah
ngadukung Ksatria Perbawa.
“ Teuing atuh, kawula oge jadi
lieur,” ceuk Resi Batara Yudha.
“ Janten diabur ayeuna mah, Kakang
Resi ?” ceuk Si Cepot.
“ Sigana mah kitu, Pot. Kop bae,
kumaha maraneh we milih mah,
kawula moal pipilueun sieun stress,”
ceuk Resi Batara Yudha bari terus
asup ka pangkeng (kamar) na rek
leleson, tunduheun. *)