Pilihan Langsung Jeung Pipi Leucir

BEURANG peuting, Aswatama
ngungudak PL. Tibeurang ngudak
proyek Pilihan Langsung ti peuting
ngudak Pipi Leucir. Asa euweuh
‘munding’na, duanana oge haram
jadah, balukarna tara balik ka
imah lantaran loba anu nagih
jeung dic e r ewedan ku
pamajikanana.
“ Punten ayi Tama, dupi proyek PL
anu akang teh kumaha, geuning teu
aya jontrotna, duit lapur proyek kabur,”
ceuk Citra Yudha, Direktur CV
Kalangkang Ayu.
“ Tenang Kang, aya keneh, lamun
henteu anu ayeuna, engke anu sasih
payun,” ceuk Aswatama.
“ Har, teu saluyu kana pajangjian,
saurna eta proyek ti Kangjeng Dalem,
naha nepika sulaya, Ayi ?”
“ Ih, moal sulaya, namung anu kamari
mah kaceot kunu sanes, hehehe, kaical,”
“ Wios, wangsulkeun deui wae
artosna,” ceuk Citra Yuda bari namprak.
“ Euleuh, apan parantos dibayarkeun
kana PL,” tembal Aswatama.
“ Mana atuh PL na Yayi ?”
“ Hehehe, di karokean
panginten, ieu mah, Pipi Leucir,
moal tiasa dicandak deui. Wios
janten hutang ayi panginten,”
tembal Aswatama bari arapapeureupeup.
“ Asa henteu nambutkeun Yayi,
akang mah, lieur ari kieu mah,” ceuk
Citra Yudha bari ngasongkeun kampak
kana hulu Aswatama.
Lain kasaurang Aswatama kikituan
teh. Sihoreng aya tilu-opat urangna
anu katipu ku Aswatama.
Citra Yudha lapor ka Gatot Kaca.
“ Geus disidikeun aya proyek PL
na ?” ceuk Gatot Kaca.
“ Malih sareng budak anu make
baju dines datangna teh Yayi Kaca,
numatak akang percaya,” ceuk Citra
Yudha.
“ Kumaha rupana eta budak anu
baju dines teh Yayi ?” ceuk Gatot
Kaca.
“ Beungeutna beureum, irungna
pesek, cenah manehna pagawe PU
Astina Pura,” tembal Gatot Kaca.
Gatot Kaca gogodeg.
“ Eum, pasti eta mah Si Cepot,”
ceuk Gatot Kaca bari ngagedig neangan
Si Cepot.
“ Hiji pertanyaan, Pot ?” ceuk Gatot
Kaca nalika panggih jeung Si Cepot
anu keur ngabuskeun barang kana
keresek.
“ Mangga bade saratus pertarosan
oge Agan “ tembal Si Cepot.
“ Eta dina bungkusan naon ? ceuk
Gatot Kaca.
“ Ah, acuk Agan, sanes Narkoba,”
tembal Si Cepot.
“ Kaluarkeun ,” ceuk Gatot Kaca.
Lengeun Si Cepot rada ngadegdeg
nalika ngaluarkeun eusi bungkusan.
Gorehel teh baju dines Kantor PU
Astina Pura.
“ Sanajan deukeut oge ka Kangjeng
Dalem, andika ngan ukur
panakawan, entong sok ngaku boga
proyek atawa tukang ngatur-ngatur
PL, komo deui mamawa ngaran
Dalem Anon pikeun tupa-tipu,”
ceuk Gatot Kaca.
“ Nampi Agan, uing teh dipiwarang
nyandewara ku Aswatama, kudu ngaku
pagawe PU supaya duit sogokan proyek
PL beunang ti Citra Yudha,” ceuk Si
Cepot.
“ Milu nipu ?” ceuk Gatot Kaca.
“ Leres, saur Aswatama, upami teu
nipu mah urang moal nyatu,” tembal
Si Cepot.
Gatot Kaca manggihan deui Citra
Yudha.
“ Rek dilaporkeun eta anu nipu ?”
ceuk Gatot Kaca.
“ Rupina moal waka Kakang Kaca,
manawi engkin aya gentosna,” tembal
Citra Yudha.
Gatot Kaca gogodeg.
“ Ieu panyakit geus heubeul ayana
di Astina Pura. Jual beuli proyek,
percaloan, tipu muslihat, “ ceuk Gatot
Kaca.
Citra Yudha gogodeg.
“ Kedah kumaha ngaberantasna
Kakang Raden ?” ceuk Citra Yuda.
“ Kudu dipodaran,” ceuk Gatot Kaca
bari ngaleos ka Nagara Alengka Dirga,
rek mangihan Batara Kresna pikeun
menta ijin modaran tukang tipu proyek
di Astina Pura. *)