Bancang Pakewuh Nu Hayang Ganti Persiden

Kocap di nagara Garuda Paksi, kiwari
keur usumna parea-rea omong, diditu
wangkong di dieu wangkong,
ngaromongkeun paisan kosong. Anu
jadi marga lantaran, sakeudeung deui
di eta nagara baris aya pamilihan
Persiden, kalayan dipilih ku sakumna
rahayat anu geus dewasa tur sehat
jasmani jeung rohani alias jalma dewasa
anu teu edan.
“ Lempa lempi lempong ngadu pipi
jeung nu kemong, pilihan mah kumaha
brehna we, saha bae anu meunang
eta persiden urang,” ceuk Si Cepot
ka adi-adina.
“ Asa rada bentes nyarita teh Aka,”
ceuk Si Dewala.
“ Nya heueuh, kudu bentes ayeuna
mah nyarita teh, ulah aya hoax bisi
dihaok ku Jaksa Amril, beu, reuwas
ku kumisna oge,” ceuk Si Cepot.
“ Untung Jaksa Amril mah geus
pangsiun, Aka,” ceuk Si Dewala.
Aswatama milu nyarita.
“ Pot, baju oge kudu ganti, eta deuieta
deui mah haseum atuh,” ceuk
Aswatama.
“ Seuseuh,” ceuk Si Cepot pondok.
“ Maksud uing, Persiden, eta deuieta
deui mah, kawas baju teu gantiganti,”
Aswatama nyereng.
“ Heueuh, seueuh persidenna Tama,”
ceuk Si Cepot.
“ Seuseuh kumaha ieu teh ?”
Aswatama mencrong ka Si Cepot.
“ Heueuh, seuseuh dina Pamilu sing
nepika beresih, lamun beresih pake
deui, lamun angger lendrek jeung
ateul, kakara ganti, keun engke anu
nyeuseuhna mah rahayat,” ceuk Si
Cepot.
Gatot Kaca gogodeg.
“ Ti iraha Persiden diibaratkeun baju
Pot ?” ceuk Gatot Kaca.
Si Cepot nyerengeh.
“ Nya tiwangkid aya anu cekcok
we Agan, ceuk ieu ganti ceuk ieu
anger,” tembal Si Cepot.
Gatot Kaca gogodeg.
“ Eta mah kumaha rahayat we Pot,
sabab, nangtukeun pamingpin mah
kumaha rahayat anu meunteun. Saha
bae anu ngaluskeunana leuwih loba,
tah eta anu bakal jadi,” ceuk Gatot
Kaca.
Si Dewala igel-igelan.
“ Kade ulah kapurulukan ku dukun
komo kapurulukan duit mah,” ceuk
Si Dewala.
Si Cepot nyangereng.
“ Daek samedin, tara nepi duitna
oge ka uing mah,” ceuk Si Cepot.
“ Sok wadul Si Aka mah, na iraha
pamilihan teu narima duit.” Ceuk Si
Dewala.
Si Cepot malik ka Si Dewala.
“ Basa bapa uing nyalon Lurah
Tumaritis, teu sakepeng-kepeng acan,”
ceuk Si Cepot.
“ Atuda eta mah milih kolot sorangan,
nya heueuh teu meunang duit,” ceuk
Si Dewala.
Gatot Kaca ngacungkeun curukna.
“ Ayeuna oge, dina pilihan Persiden,
anggap we milih kolot sorangan, ulah
sosontrol kana duit, komo ku alatan
euweuh duitan make jeung teu milih,
doraka eta teh,” ceuk Gatot Kaca.
Si Dewala ngelel.
“ Kolot sorangan ti eon Gan, wawuh
oge ukur dina TV,” ceuk Si Dewala.
“ Ibarat urang teh budak anu aya
dina rumah tangga ieu nagara, sahasaha
anu ngurus urang ibaratna eta
kolot sorangan. Hayang dikokolotan
ku saha, hayang ku Raden Jaka Widada
atawa Hayang ku Satria Perbawa,
anggap we eta teh anu bakal jadi
kokolot sorangan.
Kamana urang cindekna, bral parilih
tong make parea-rea nyarita,
pamonyong-monyong ngaromong,”
ceuk Raden Gatot Kaca bari nenjrag
bumi. Cleng manehna ngacleng kana
suhunan imah. Hanjakalna, eta suhunan
imah geus bobo, borosot, bru, Gatot
Kaca tigebros. Anu ngeusian eta imah
lalumpatan kaluar bari gogorowokan.
“ Lini badag, lini Lombok…gempa
bumi….euy !” cenah. *)