Koruptor Oge Jelema Jang

ANAK Si Dewala anu ngarana
Wala tetelepek. Ma’lum budak sok
hayang sagala nyaho. Harita, nalika
Si Wala keur digandong ku bapana.
Si Wala ngawelan ceuli bapana.
“ Bapa ieuh, dengekeun !” ceuk
Si Wala.
“ Dengekeun naon, apan ujangna
ge can nyarita,” tembal bapana.
“ Enya, ujang rek nanya, heg kubapa
dengekeun,” ceuk Si Wala bari
ngajembel ceuli bapana.
“ Enya, geura pok atuh nanyana
“ ceuk Si Dewala siga anu pusing.
“ Bapa na ari koruptor teh naon
atuh…?” ceuk Si Wala.
“ Jelema ujang,” tembal bapana.
“ Heueuh, siga urang lain ?”
“ Enya siga urang,”
“ Meureun urang ge koruptor ari
kitu mah,” ceuk Si Wala. Kedewek
deui kana ceuli bapana anu geus
beureum bologer.
“ Urang mah lain koruptor,” tembal
Si Dewala.
“ Cenah jelema siga urang tapi
lain, lieur ah, bapa odeng mah. !”
Jep sakedapan jempiling.
“ Barina oge budak mah tong
mikiran koroptor atuh,” ceuk Si
Dewala.
“ Ari hayang nyaho,” ceuk anakna.
Si Dewala ngabetem.
“ Bapa…… naon atuh ari koruptor
teh ?” Si Wala siga anu panasaran,
malikan deui pananyaan anu tadi.
“ Jelema ujang, jelema “ tembal
Si Dewala.
Jep sakedapan jempling deui.
“ Paingan atuh jalma koropsi
meunang miluan nyalon dewan deui
ari kitu mah.” Ceuk Anak Si Dewala.
“ Heueuh, memangna naon korptor
teh kitu ?” ceuk Si Dewala.
“ Kieu, Bapa, panyana teh, jelema
geus jadi domba, anu matak teu
meunang nyalon dewan deui,” tembal
Anakna.
“ Leuwih ti domba atuh Jang, ari
domba mah ngahakan jukut, koruptor
mah ngahakanan duit rahayat,” ceuk
Si Dewala bari reureuh. Cag Si Wala
diturunkeun.
Budak teh kerung. Hing ceurik.
Teu kungsi lila torojol Si Cepot.
“ Naon Jang, koruptor leuwih ti
domba, peuncit we atuh,” ceuk Si
Cepot.
“Teu ngeunah Amang dagingna
oge.Da ceuk Si Bapa mah koruptor
teh jelama anus ok ngahakanan duit
rahayat, lamun ngahakanan jukut
mah sigana bisa dipeuncit, “ Si Wala.
Si Cepot ngajepret ceuli Si Dawala.
“ Sing bener mamatahan budak
teh, dipapatahan kitu mah atuh geus
gede budak teh moal bisa koruptor,”
ceuk Si Cepot.
Si Dewala malik ka Si Cepot.
“ Budak-budak uing, dijieun ku
uing. Diparaban ku uing. Digandong
ku uing. Naha jadi aka anu rungsing,”
ceuk Si Dewala.
“ Pedah kadulur we dewek mah,
hayang atuh boga alo, nyaeta anak
sia. Jadi koruptor siga batur,” ceuk
Si Cepot.
“ Ari ceuk aka, koruptor teh naon
kitu ?” ceuk Si Dewala.
“ Ieuh, dengekeun, koruptor teh
jalma senang, boga pasilitas ti nagara
sarupaning para pajabat, anggota
DPR, pagawe nagara, pulitisi anu
baleunghar, rekening gendut, Dibuina
oge dihotel,” ceuk Si Cepot.
Anak Si Dewala curinghak.
“ Tuh nya, bapa uing mah bodo.
Eleh ku Mang Epot, najis ujang
mah boga bapa bulukutupruk,” ceuk
Si Wala.
Si Cepot nepak sirah Si Wala.
Si Dewala ngabebedol leungeun
anakna ngajak indit. Satungtung
leumpang nuturkeun bapana,
sajajalan budak teh ngiut.
“ Bapa….Ujang hayang jadi
koruptor…ih, bapa….ujang hayang
jadi koruptor….” Cenah. Bapana
teu ngomong. Sungutna baketut
baeud. ( *)