Uncal Aswatama

ku : Kang Rudy AS

ASWATAMA kiwari siga anu sibuk.
Kanclang-kincling kaditu-kadieu. Anu
biasana sok ruang-riung di pos ronda,
ayeuna mah manehna ukur lalar liwat.
“ Tama kadieu heula sakeudeung
!” Si Cepot ngagentraan.
“ Rek naon Pot, uing keur sibuk
yeuh,” tembal Aswatama bari
ngarandek.
“ Har lain geus di ‘non job’ keun
ku Sinuhun Astina, na sibuk naon
ayeuna ?” ceuk Si Cepot deui.
Aswatama nyureng.
Rumasa manehna teu kapake ku
Sinuhun Hastina, tibarang mutasi
bulan kamari, manehna teu dibere
kaluuhan, teu jadi tukang mungkusan
koran-koran acan. Datang ka kantor
oge, pikirna, kalahka era, lantaran
teu puguh gawena.
“ Uing mah geus dibebaskeun,
pajarkeun teh, ilubiung digawe oge
kalahka jadi pangacow. Padahal, masih
keneh ari nyokotan gajih mah. Dipecat
henteu, pangsiun henteu, ieu teh,”
tembal Aswatama.
Si Cepot nyerengeh.
“ Genah atuh, teu kudu make lantraklintrik,
sapopoe moyan oge euweuh
anu nyaram, gajih weuteuh. Eta we
siga anu sibuk pisan. Panyana teh
diangkat jadi wadana,” ceuk Si Cepot.
“ Sibuk ayeuna mah Pot, apan usum
PILEG, uing teh ngadedetkeun maneh
ka Juragan Calon Dewan, jadi tim
sukses,” ceuk Aswatama bari tuluy
ngagegag leumpang.
Calon Dewan, Prabu Munding
Mamayu, percaya ka Aswatama.
Kulantaran Aswatama teh anakna
Kombayana, panasehat karajaan
Astina, pikir Prabu Munding
Mamayu, geus pasti Aswatama gede
pangaruhna.
“ Sadesa Baranang Kutang mah,
pasti turut ka sim kuring, moal aya
anu sulaya, tilu rebu sora mah pasti
meunang,” ceuk Aswatama ka Prabu
Munding Mamayu.
“ Percaya…percaya. Bisi rek mawa
baligo jeung almenak bagikeuneun
ka rahayat, kop nyokot saloba-lobana,”
ceuk Prabu Munding Mamayu.
Bru pangawal Prabu nambrukeun
almenak jeung baligu gigireun
Aswatama.
“ Dupi ongkosna ?” ceuk Aswatama.
“ Beres, beres, ngan kawula menta
bantuan heula ayeuna mah, digawe
heula, engke lamun kawula geus jadi
karek urang sarerea bakal ceuyah,”
ceuk Munding Mamayu.
“ Percanten, eta anu disuhunkeun.
Mung kumaha ngabantuna ieu kalender
sareng almenak. Teras, kumaha ongkos
keur ngabagikeunana kulan ?” ceuk
Aswatama.
“ Kumaha carana we, sing pinter,
“ ceuk Prabu Munding Mamayu bari
ngeupeulan amplop ka Aswatama.
Barang geus narima aplop mah,
Aswatama siga ray-rayan getihan deui.
Ngobrolna jadi narikan.
“ Permios,” ceuk Aswatama bari
ngarawu almenak jeung baligo.
Regeyeng almenak jeung baligo di
bawa. Manehna ngagidik siga anu
sumanget pisan. Palebah jambatan
Aswatama reureuh. Bru babawaanana
ditambrukeun. Kusiwel manehna
ngaluarkeun amplop pamere Calon
Raja tea.
“ Ipis pisan,” ceuk dina hatena.
Kerewek amplop dibuka. Eusina
salambar, 20 rebu perakan. Leng sirah
Aswatama asa muter.
“ Asa ku piraku, leuwih ka tukang
macul,” ceuk dina hatena.
Dihandapeun jambatan, susukanana
rada saat, ma’lum hujan kakarek
sakali turun. Aswatama ngarawu
deui babawaanana. Wur eta almenak
jeung baligo teh diawurkeun ka
susukan.
“ Aya nu kampanye ka jurig, make
ngawurkeun almenak jeung baligo
ka susukan, “ ceuk hiji soara ti
handapeun jambatan.
Aswatama nyidikeun timana
datangna eta soara. Pucunghul sirah
Si Cepot, eueuleugeugan katuruban
almenak jeung baligo. Jung Si Cepot
nangtung bari ngomekeun calana.
Sigana wae, Si Cepot teu tulus
ngaheujeunna, kaburu katuruban
almenak jeung baligo.
Aswatama ngelok, sieun
kapanggiheun yen manehna anu miceun
eta barang kampanye. Tapi, lila-lila
mah katohyan oge ku Si Cepot.
“ Tama, juragan tim sukses, tong
make nyumput. “ ceuk Si Cepot.
“ Ari ilaing keur naon di kolong
jambatan Pot ?” ceuk Aswatama.
“ Teu kuat nyeri beuteung, tos milu
nyaneut ti Calon Raja. Sigana teu
pati ridoeun barang berena,” ceuk Si
Cepot.
“ Na akang dibere naon ?” ceuk
Aswatama.
“ Kejo dicampuran lotek geus rada
haseum,” tembal Si Cepot bari malidmalidkeun
kalender jeung baligo ka
susukan.
“ Sugan we aya buhaya atawa
bayawak milu nyolok nya tama,” ceuk
Si Cepot bari ngajak balik ka Aswatama.
( Ras)