Ngapalkeun Pancasila

SIGANA bae, loba anu geus
parohoeun kana falsafah bangsa
jeung dasar nagara nyaeta Pancasila.
Ari kuduna mah, lain ngan saukur
apal, tapi kudu ngalaksanakeunkana
eta falsafah hirup bangsa teh. Sabab,
lamun dasarna geus teu kuat,
sakumaha tohagana ngawangun
bangsa, tangtu ieu bangsa jeung
nagara bakal reyod. Antukna runtuh,
siga tangkal caringin koropos akarna.
Kitu ceuk Lurah semar ka incuna,
Jang Akung, anak Si Dewala. Jang
Akung anu kakarak abus sakola SD
ukur hokcay, olohok bari ngacay,
ngadenge papatah akina teh.
“ Ari aki nyarita jeung saha karah?”
ceuk Jang Akung.
“ Nya jeung maneh, salaku generasi
panerus bangsa,” tembal Lurah
Semar.
“ Asa teu kaharti Ujang mah, kuduna
nyaritana ka angggota DPR, Mantri,
Pajabat, lain ka Ujang, geus puguh
ujang mah teu ngarti. Ngan ceuk
Bapa Ujang, Pancasila mah keur
lalaki, ari keur awewe mah
Pancaemok.” Ceuk Jang Akung.
“ Bapa sia diwaro atuh, hayoh
ayeuna diajar Pancasila, dengekeun,
tuluy turutan aki,” ceuk Lurah Semar.
“ Siap Obooooos,” ceuk Jang
Akung.
“ Pancasila !” ceuk Lurah Semar,
ngamimitian mamapatahan incuna.
“ Pancasila” Jang Akung nurutan.
“ Hiji, Ketuhanan Yang Maha Esa,”
“ Hiji, ket…ket..ketan, eh,”
“ Lain ketan, ke…..tu….ha….nan,”
“ Ket….tu,”
“ Bener, teruskeun !” ceuk Lurah
Semar.
“ Ket..tu..aan Yang Maha Esa. Hore
bener nya Ki ?” ceuk Jang Akung.
“ Salah….salah….,Ke..tu…ha…
nan, kituh.”
“ Teu pati beda atuh Ki,”
“ Beda, ketuaan mah, aki-aki,
ketuhanan mah Pangeran.”
“ Bedanya ?,Sok atuh balikan deui,
sakalikeun atuh, tong sapongsapotong,”
ceuk Jang Akung.
“ Ketuhanan Yang Maha Esa, pek
coba “
“ Ketua, eh, kehutangan yang maha
esa !”
“ Ah, sia mah, kalahka kehutangan
kawas anggota Dewan wae.
Ketuhanan…ketuhanan,” Semar
nyereng.
“ Ari teu bisa, aki mah sok maksa,”
ceuk eta budak bari lumpat kaburuan
rek maen kaleci jeung babaturanana.
Teu kungsi lila, Sutiragen datang.
“ Ngewa, aki-aki murukusunu,
surup geus sagala teu kuat,” ceuk
Sutiragen, pamajikanana.
“ Maksud ? Na teu kuat naona ?”
ceuk Lurah Semar.
“ Heueuh, geus teu kuat mamatahan
incu-incu acan, titatadi oge ngadenge,
mamatahan Pancasila,” ceuk
Pamajikanana.
“ Kawas anu apal wae manehna
ge,” ceuk Lurah Semar.
“ Lah, gampang, kahiji Ketahuan
Yang Maha Esa, matak kudu areling,
nyumput dimana wae oge, ketahuan
kunu Yang Maha Esa mah. “ ceuk
Sutiragen.
“ Salah….salah eta teh. Ketuhanan
Yang Maha Esa, naha make jig-jigan
kana ketahuan?” ceuk Lurah Semar.
Sutiragen ngageol-geol bujurna.
“ Percumah atuda Bapa, ari ngan
saukur apal mah Ketuhanan…
ketuhanan, tapi teu sieun Ketahuan
ku pangeran. Kuduna mah diganti
jadi Ketahuan Yang Maha Esa,
supaya jalma teu daraekeun koropsi
jeung migawe ma’siat. “ ceuk
Sutiragen.
Si Cepot nolol tina jandela.
“ Aduh kamu ketahuan, pacaran
lagi dengan Si Dia, teman
karibku,ow…ow,” ceuk Si Cepot.
Keleweng hihid anu keur dicekel
ku Sutiragen ngapung, beletak kana
irung Si Cepot.
“ Merdeka !” ceuk Si Cepot bari
meureup.
“Mereka !” tembal Sutiragen,
Indungna. Lurah Semar nyureng.
“ Merdeka, lain mereka, kawas
budak pentil we,” ceuk Lurah
Semar.
“ Heueuh mereka, pan urang mah
encan kabeuli daging sapi-sapi acan,”
ceuk Sutiragen bari ngaleos ka dapur,
rek ngarekuh sireum hideung, da
teu kabeulieun cengek, lantaran
harga cengek mahal pisan. (*)