Endog Lini Ka Palu

CEUK panakawan Pandawa nalika
nyaritakeun ayana lini jeung Syunami
di Palu jeung Donggala, mimitina
aya Hoax, anu nyebutkeun
“Panginget-nginget Syunami
Dicabut.” Teu kungsi lila, Syunami
datang. Laut siga dibahekeun,
neumbrag naon bae anu aya di
daratan.
“ Patugas teh teu bog aka era atawa
euweuh kabecus digarawena,” ceuk
Si Cepot.
“ Marukna teh lini wungkul da
cenah euweuh tanda tandana rek
syunami,” ceuk Lurah Semar.
“ Belet tea eta teh. “ ceuk Si Cepot
deui.
“ Heueuh, na saha anu rek nyaho
datangna marabahaya,” ceuk Lurah
Semar.
“ Lah, parea-rea omong da enggeus.
Ayeuna mah urang tareangan we
endogna. Apan, ceuk kolot baheula,
lini teh sok arendogan,” ceuk Si
Dewala.
Jlig Gatot Kaca datang.
“ Lain endog, tapi bakal loba
bantuan boh barang atawa kahakanan,
Wala,” ceuk Gatot Kaca.
“ Geuning disebut endog ?” ceuk
Si Dewala deui.
“ Apan sok pareupeus, sawareh
tara narepi ka rahayat. Malah aya
deui anu bakal neangan kauntungan
tina Lini tea, saperti pemborong
bangunan atawa jalma anu neangan
komisi tina eta borongan,” ceuk
Gatot Kaca.
Si Cepot cengir.
“ Bangun loba anu atoh ayana
bencana alam nya Agan. Eta we
make aya anu rek meunang
kauntungan, kaasup calo-calo proyek
panginten,” ceuk Si Cepot ka Gatot
Kaca.
“ Sigana kitu,” tembal Gatot Kaca
bari nenjrag bumi. Belesat ka langit,
cenah, juragan Gatot Kaca rek mikeun
bantuan ka Palu jeung Donggala.
“ Urang oge kudu mere bantuan
kanu keur karuntuhan karerepet di
Palu jeung Donggala,” ceuk Lurah
Semar.
“ Mantuan naon Bapa, nyatu
oge hararese keneh,” ceuk Si
Dewala.
“ Ih, ari Si Obloho, ku do’a-do’a
atuh, sangkan anu saralamet
disalabarkeun, anu maraot ditarima
iman Islamna,” ceuk Lurah Semar.
Kombayana milu ngariung.
“ Tibaheula oge, wilayah Palu mah
remen lini. Herana ama mah,
pamarentah didinya make bet
ngidinan anu nyieun hotel 8 tingkat,
Perumnas, Mall jeung sagala rupa
wangunan anu matak picilakaeun.
“ ceuk Kombayana.
“ Nyaeta atuh,” ceuk Lurah Semar
bari gigideug.
“ Nyaeta belet beteng calakan
lancar. “ ceuk Si Cepot.
“ Maksud ?” ceuk Ama Kombayana.
“ Heueuh, ongkoh belet tapi apiapi
palinter.” Tembal Si Cepot.
“ MIkirna kumaha engke, anu
penting….barang hakan,” ceuk Si
Dewala.
Ama Kombayana kukulutus.
“ Matak anu jadi pangurus,
pamingpin kudu eucreug, kudu adil,
lamun teu kitu, rahayat anu nanggung
madhorotna,” ceuk Kombayana bari
ngingsreuk. (*)