Wilujeng Sumping Nyai Sarumpait

Aya spanduk diamparkeun dina
tangkal jambe. Tulisanana ngajeblag
“ WILUJENG SUMPING NYAI
SARUMPAIT”. Cenah, awewe eta
teh tukang kampanye ganti persiden
taun hareup. Teuing naon maksudna,
hayang ngaganti persiden bari
ngangajak batur.
“ Ampir calana kolor kudu diganti
unggal poe da bisi ateul,” ceuk Si
Cepot.
“ Enya atuh Aka, anu teu ganti-ganti
mah karang, ngajeplok we hideung
nepi ka modar,” ceuk Si Dewala.
Lurah Semar gigideug.
“ Tina persiden kana kolor jeung
kana karang, asa teu nyararambung
barudak,” ceuk Lurah Semar.
“ Ari Bapa satuju ganti persiden ?”
ceuk Si Cepot.
Lurah Semar nyerengeh.
“ Teu bisa satuju teu bisa teu satuju,
nya kumaha balarea wae. Jeung deui,
teu kudu make riweuh, kumaha brehna
wae. Rek nyolog juragan Mas Joko
atawa rek nyolok Juragan Mas Prabo,
kumaha anu resepna we,” ceuk Lurah
Semar.
“ Gung…Breng…!” sora bende
ditabeuh. Kurunyung Nyai Sarumpait
datang. Jalma anu haladir harookeun
lantaran beungeut Nyai Sarumpait
jadi pasengsol.
“ Aduh Nyai, na kunaon eta
pameunteu ?” ceuk Nyai Sutiragen,
Ibu Nagara Desa Tumaritis.
“ Panjang lalakona,” tembal Nyai
Sarumpait, pondok.
“ Muhun kunaon Nyai ?” ceuk
Aswatama milu nanya.
“ Nyaeta atuh,” tembal Nyai
Sarumpait teu kebat, kaburu nyegruk
ceurik.
“ Kunaon Nyai….kunaon Nyai ?”
ceuk rahayat bari ngaronom.
“ Gusti…….kawula teh
ditareunggeulan ku urang Bandung,
rahayatna Ujang Kamil,” cenah.
“ Weeeek, gerrrr, lakadalah,”
Prabakesah ngagerem.
“ Ana kitu mah kudu diadukeun ka
Punggawa, hukum eta jalma anu
nganiaya Nyai Sarumpait,” ceuk
Prabakesah.
Kalayan diabring ku wadiabala
Astina, Prabakesah ngadatangan Jang
Kamil, pamingpina urang Bandung.
“ Wajahna, Jang, jagragkeun kadieu
jalma anu nganiaya Nyai Sarumpait
nepika beungeutna nyengsol,” ceuk
Prabakesah.
Jang Kamil nyerengeh.
“ Asa teu kadatangan Nyai Sarumpait,
jeung deui, rahayat kami mah gemah
ripah repeh rapih tara make papaseaan,
komo bari jeung neunggeulan emaema,
asa euweuh tidituna,” ceuk Jang
Kamil.
Torojol Kombayana datang.
“ Saha ?, Nyai Sarumpait, apan
harita mah papanggih jeung ama di
kilinik bedah. Bareng jeng Ama.
Ari nyai Sarumpait mah keur
dikaputan beungeutna. Ari Ama mah,
rek ngaput wadah endog dua
handapeun Si Ujang, geus laer pisan,”
ceuk Kombayana.
Si Cepot molotot.
“ Na enya Nyai Sarumpait ngawadul
kitu ?” ceuk Si Cepot.
“ Enya meureun Aka, tamba era
jeung ambeh disebut pahlawan,” tembal
Si Dewala.
“ Pahlawan hoax, gede wadul,” ceuk
Si Cepot.
Eta rombongan anu dipingpin ku
Prabakesah baralik deui manggihan
Nyai Sarumpait.
“ Ngadablong teh kukabina-bina
teuing !” ceuk Prabakesah bari tutunjuk
ka Nyai Sarumpait.
“ Hehehe, leres Kang Kesah, geus
waktuna kawula jadi Ratu Hoax,
hehehe,” cenah bari seuri, siga anu
teu boga kaera.
“ Nyai, sing eling we atuh, da geus
ti Gustina bengeut karenyod mah,
geus kolot, montong hayang leucir
siga parawan deui. Doraka ngalawan
kodrat teh,” ceuk Prabakesah.
“ Penampilan…tadina mah Kakang
Kesah.” Ceuk Nyai Sarumpait.
Teu kungsi lila para Punggawa Astina
Pura datang. Kerewek Nyai Sarumpait
ditewak. Manehna rek dijagragkeun
di pangadilan. Sabab geus mitnah
rahayat Jang Kamil, majarkeun
ngebugan manehna. ( *)