Kapal Udara Digayem Eyang Narada

GEUS aya deui kapal leungit, tiheula kapal Lion Air terus kapal Malaysian Air ayeuna aya deui kapal Lion Air, asa kumindeng aya kapal leungit. Padahal eta kapal teh sakitu gedena.

“Apan kapal teh gede Gan, kaharti lamun sagede simeut mah,“ ceuk Si Cepot.

“Ari enggeus, maenya kujurig jarian mah,” ceuk Gatot Kaca ka Si Cepot.

“Gan lamun murag ka darat pasti kahuruan, ngebul-ngebulna mah kudu katempo. Jeung lamun tikujubar ka laut, tangtuna oge bakal katebak bengkena ku radar,” ceuk Si Cepot.

Gatot Kaca jeung Si Cepot meunang amanat ti Sekjen PBB, pikeun nalungtik sabab musabab eta kapal udara leungit.

“Baheula lengit kapal Malaysia teh, geus puguh eta mah euweuh bangkena lantaran dicapluk ku Eyang Narada,” ceuk Gatot Kaca.

“Boa enya Gan, ieu oge ku Eyang Narada, ma’lum, dewa kolot geus pikun,” ceuk Si Cepot.

Pikeun ngayakinkeunana, Gatot Kaca ngagandong Si Cepot, hiber ka awang-awang. Ti kajauhan, Gatot Kaca nempo aya mega bodas ngagulung. Biasana, eta mega bodas teh dijadikeun tutumpakan Eyang Narada.

Enya we, kasampak Eyang Narada keur nyangkere dina eta mega bari nundutan.

“ Sampurasun !” ceuk Gatot Kaca.

“Rampes…” tembal Eyang Narada bari curinghak.

“Ngareureuwas, aya naon Kaca make kadarieu ?” ceuk Eyang Narada bari gigisik.

“Nuju tugas Eyang,” tembal Gatot Kaca.

“Jauh-jauh teuing tugas teh nepi ka awang-awang,” ceuk Eyang Narada deui.

“Nyaeta atuh, manawi uninga, kamari teh aya kapal udara leungit, ruruntukna tacan kapanggih. Manawi eyang uninga ?,” ceuk Gatot Kaca.

Eyang Narada ngahuleng. “Ke-ke- heula, tadi eyang teh keur heuay, ujung-ujung aya anu abus kana sungut, panyana te kurupuk nya ku eyang teh digayem we. Eukeur mah keur lapar deuih. ” pokna bari kuram-kireum.

Gatot Kaca pating lalieuk jeung Si Cepot.

“Naha make digayem Eyang, apan eta teh loba panumpangna.” Ceuk Gatot Kaca.

“Teu nyaho uwa mah Kaca, geus puguh harita teh Uwa keur nundutan, rada leneng deuih, mabok tuak” ceuk Eyang Narada.

“ Lajeng kumaha Eyang ?” ceuk Gatot Kaca.

“Heueuh ari keleyeng teh aya kurupuk maju, bus kana sungut. Nya kerekes-kerekes we ku Eyang digayem. Sanggeus karasa panas dina sungut, ku Eyang diburakeun,” tembal Eyang Narada.

“Dasar dewa pikun, eta teh lain kurupuk, kapal eta teh Eyang, kapal udara,” ceuk Si Cepot bari gogodeg.

“Naon bedana jeung papatong kitu Pot “,” ceuk Eyang Narada bari ngangkat halisna anu geus barodas.

“Na ari Eyang, kapal udara disangka kurupuk. Geus puguh anu baheula Kapal anu murag di Ukraina disangka udud.” Ceuk Gatot Kaca.

“Enya Kaca, sarupa jeung anu baheula, harita mah uwa teh keur lapar pisan, panyana teh timbel nyamperkeun ku uwa teh langsung diteureuy. Ari anu kamari mah, panyana teh kurupuk, nya digayem we ku uwa teh. ” ceuk Eyang Narada baru unggutunggutan nundutan deui.

Gatot Kaca jeung Si Cepot buru-buru turun deui ka mayapada. Memeh baralik ka Tumaritis maranehna nyimpang heula ka Gedong Putih, imahna Donat Entrum, Persiden Amerika.

Donat Entrum sigana wawuheun ka Si Cepot jeung Gatot Kaca lantaran manehna kungsi nabeuh wayang di Gedong Putih.

“Tuan sanes bade ngabantos neangan kapal lengit ?” ceuk Si Cepot.

“Ok, what the mather, Pot ?” ceuk Obama.

“Saena mah Tuan kedah nangkep Eyang Narada ?” ceuk Si Cepot deui.

“Whos that? Are there ISIS man ?” ceuk Obama.

“Sanes tuan. Narada itu dewa. Dialah yang suka ngageyem kapal udara itu.” Ceuk Gatot Kaca.

Donat Entrum ngahuleng.

“Ow, sorry, dewa, I’am so afraid,“ ceuk Obama bari ngabirigidig, sieuneun.

Gatot Kaca jeung Si Cepot baralik deui ka Tumaritis sanggeus teu hasil menta tulung ka Obama. (*)