Carita Bu Iing Ti Pabrik Kapal Aliong

PAEKONOMIAN Amrik harita teh ampir ambruk untungna katulungan ku jelama nyiram ti Indocina, hayang nguah kapal udara saloba-lobana. Tangtuna we Raja Amrik, Kang Barak Obraha, kacida atohna. Sabab ku ayana jalma anu meuli kapalna kacida ngarojong hudangna paekonomian nagarana.

“Tos lami kapal teh ngeumbreuk di gudang, Kakang Barak,” ceuk Bu Iing, salaku pangusaha Kapal Buing.

“Aralus keneh ?” ceuk Kang Barak.

“Tangtos we da teu acan dianggo, kantun ngecet supaya ngebreng deui.” Ceuk Bu Iing bari nyingsatkeun sampingna.

“Hirup keneh mesinna ?” ceuk Kang Barak deui.

“Tangtos, duka lami henteuna mah, anu penting ayeuna mah ngapung we panginten,” tembal Bu Iing.

Ratusan kapal ngabring ka Indocina diborong Jang Orik Hujan Membumi, pangusaha sukses anu momodal kuladang ngajual mesin ketik pamere akina.

Kabeh eta kapal dingaranan Aliong bari dimurahkeun ongkosna. Ma’lum kandaraan anyar, siga Si Cepot meuli motor, teu pati diulak-ilik kayaan mesina, ngan saukur dipariksa oli jeung bengsinan, haung we eta Kapal Aliong dibeset.

Di awang-awang, beuteung kapal guguruwukan, awakna manasan, kawas manusa keuna ku panyakit kolera. Pilotnya hayang balik deui, tapi kapalna geus teu kuateun, kaburu hayangeun ngising ka laut.

Barang bus ka laut, kapal anu keur kaayaan hareeng, diadu jeung tiisna laut anu loba uyahan. Tangtuna we, kapal anu keur panas nyongkab sakaligus kabanjur ku ca tiis, nya ahirna eta kapal bujrad, ancur kasup anu narumpakna.

“Kapalna anyar keneh, pilotna ngora keneh kalayan geus pangalaman, langitna teu reueukreueuk acan, malah pramugarina oge diimpor di Kahiyangan. Rupina etama mah kersa Alloh we Raden,” ceuk Jang Orik ka Gatot Kaca.

“Teu bisa kitu, tetep kudu dipariksa,” ceuk Gatot Kaca. Torojol Ajengan Elim mulih ti Pendopo, tos pidato ngeunaan pelantikan Pasukan Anti Ma’siat.

“Kaleresan, punten Pak Kyai pribados bade tumaros, dupi kacilakaan kapal murag, leres eta kersa Alloh?” ceuk Jang Orik.

Ajengan Elim nyerengeh.

“Mungguh akekatna mah, sagala kadian ti Gusti Alloh. Tapi sareatna, kulantaran kalakuan manusa. Sabab, sagala kajadian, kudu aya sabab-musababnya. Contona, salain ti kajadian Mu’jijat Rasul, saperti kalahiran Nabi Isa AS, Gusti Alloh ngadamel jalmi moal ujug-ujug jleg aya orok, owa-owaan. Tapi, kulantaran aya pagawean lalaki jeung awewe, atawa salaki jeung pamajikan anu sing arukey duaan.” Ceuk Ajengan Elim.

“ Kaharti ?” ceuk Gatot Kaca ka Jang Orik.

“Leres Kakang, rumaos,” ceuk Jang Orik bari terus nelepon Bu Iing, nu boga pabrik kapal di Amrik.

“Pariksa heula Blek Baokna, engke bakal kanyahoan sababna. Saha anu nyaho, karuksakanana bisa jadi lain tina mesin kapal meunang nyieun kawula,” ceuk Bu Iing.

Sanggeus ditareangan, kira-kira ampir dua minggu, eta Blek Baok Kapal Aliong Aer kapanggih ku Tim SAR Pandawa. Pingpinan Si Cepot.

“Parantos kapendak Blek Baok na, Bu, enggal geura parios,” ceuk Jang Orik.

“Hehehehe, kalem we, mariksana oge kudu satauneun mah lilana,” ceuk Bu Iing.

“Har, panginten, kabujeng harilapeun deui ari lami-lami teuing mah,” ceuk Jang Orik.

“Enya, pan eta anu diarah teh, pohona. Jeung lamun dibeja-beja oge da rahayat mah moal pati ngalartieun. Laporan mah kumaha uing we, lain kitu ?” ceuk Bu Iing.

Jang Oik ngahuleng. Gatot Kaca ngajebi.

Jol Si Cepot bari ngaheot. Celengkeng ngalagu Ahmad Albar.
“Dunia Iini, penuh sandiwara, aya peran raja, aya ra’yat jalata. Rajana ngawadul, rahayatna garembul. Antukna, ngaradu …….rahul,” cenah bari ngeleyeng jojogedan. (*)