Kang Arom Alin Caleg

Geus sababaraha rintakan rombongan ti partey –partey daratang. Maranehna menta, Kang Arom jadi Caleg parteyna. Tapi, Kang Arom keukeuh gideug. Ceuk Kang Arom, manehna rek tatanya heula ka ajengan, lain soal rek tetebakan, meunang jeung moalnya kapilih ku rahayat. Tapi, manehna rek nanyakeun halal jeung haramna saupamana manehna jadi Caleg.

Kang Arom ngadaplok hareupeun guruna, ajengan jumhur ti Cianjur, wastana, KH. Mahali.

“ Hoyong dipangistihorohkeun ku Mama, wireh abdi teh disuhunkeun ku partey-partey sangkan tiasa nyaleg,” ceuk Kang Arom. “ Sae, nya manga,” tembal Pak Kyai.

“ Sareng deui sim abdi bade tumaros, kumaha hukumna saupamina nyaleg teh ?” ceuk Kang Arom deui.

“ Asal hukumna mah Mubah, saupamina niatna sae tur ngalaksanakeunana sae, tangtos janten ganjaran. Sawadina, saupamina gaduh niat awon komo jeung ngalaksanakanana awon mah tangtos janten genjeran,” tembal Pak Kyai.

Jep Kang Arom jempe. Sigana manehna kabita ku ganjaranana bari jeung ngahasilkeun dunyana. “ Kieu Mama, da ayeuna mah parantos usum rupina, saupamina hoyong kengeng soara, kedah masihan artos ka anu bade milih, misalna saurang Rp 50.000,” ceuk Jang Arom.

Mama Kyai neuteup beungeut Kang Arom. “ Nyogok panginten. Tong boro Rp 50.000 sanaos ngan Rp 1.000, oge eta mah hukumna haram, hartosna dosa.” Tembal Mama Kyai. “ Kahartos,” ceuk Kang Arom bari tuluy pamitan.

Sanggeus balik ka imahna, salila tilu peuting Kang Arom mikir. Da cenah, ceuk saurang inohong partey,lamun hoyong lulus bunglus keur Caleg DPRD Kabupaten kedah nyeepkeun artos Rp 750.000.000, kanggo Caleg Propinsi Rp 1,5 Milyar sareng kanggo Caleg Pusat mah bakal langkung tina Rp 3 Milyar.

Kang Arom ngurut dada. “ Astaghfirullohal adziem, gaduh artos Rp 1,5 M mah atos we meser sawah di kampung, nya kengeng sahektar satengah mah atuh,” cenah dina hatena.

Isuk-isuk, Kang Arom manggihan deui Kyai Mahali. “ Cios nyaleg teh ayi ?” ceuk Mama Kyai.

“ Sapantos diemut-emut, kintena moal cios, wios janten patani wae,Mama,” ceuk Kang Arom. “ Har naha ?” ceuk Mama Kyai bari nyerengeh, gumujeng. “ Tinangtos bakal keuna kana musibah, masihan artos ka calon pamilih, da saur sabagian masyarakat, euweuh kejoan mah moal rek milih. Saupami teu disawer mah, panginten, anu milih teh mung kulawargi wungkul,” ceuk Kang Arom.

Mams Kyai unggut-unggutan. “ Sae, ari gaduh pangemut kitu mah. Mugi-mugi wae, anu caraleg dipasihan niat sae kalayan sae dina prakna. Sareng, anu bade marilih dipasihan kasadaran sareng kaikhlasanana, sangkan ieu nagara
ditebihkeun tina rupi-rupi balahi sareng kama’siatan,” saur Mama
Kyai bari terus ngadu’a. *)