Geus Loba Bupati Anu Koropsi

SIGANA bae, baheulana, loba rahayat anu salah milih pibupatieun. Atawa, loba anu milih bupati kalayan narina duit atawa jual meuli sora. So kaya paribasa, keun bae jurig oge anu penting mer duit. Nya antukna, eta bupati jadi kudu ngala duit pikeun malikeun modal kampanye.

Ari disebut jalma edan mah sigana embungeun eta para bupati koropsi teh. Tapi maranehna teu sieuneun ku hukuman boh hukum dunya komo deui hukum aherat mah. Malahan, maranehna pisan anu nyaho soal hukum jeung panghareupna lamun ngadengekeun da’wah para ustadz jeung kiyai.

“ Pantes rek kitu oge,” ceuk Kombayana ka Si Cepot anu titatadi keukeuleuweuhan. “ Pantes kumaha Ama…..?” ceuk Si Cepot.

“ Heueuh, pantes koropsi da loba pisan jalana. Pantes narima sogokan da loba pisan pangusaha anu ngasonganana. Pantes oge nyogok DPRD lantaran hayang tinekanan naon anggaran anu diajukeunana,” ceuk Kombayana.

Si Cepot mikir bari nyabak tarangna. “ Eh, heueuh, anu gawe di leuweung koropsina di leuweung, anu gawe dijalan koropsina dijalan, anu jadi dewan koropsina di dewan, anu jadi Gupernur koropsina di gupernuran, anu jadi Bupati koropsina di kabupaten, anu jadi lurah meureun koropsina di kalurahan,” ceuk Si Cepot.

“ Tak kitu teh pantesna,” ceuk Kombayana.

“ Saha atuh anu dirugikeun, asa teu karasa ku rahayat mah,?” ceuk Si Cepot.

“ Anu penting jalan mulus, halodo teu kapanasan, hujan teu kabulusan rahayat mah nya Pot,” tembal Kombayana.

“ Heueuh, ngan eta we, bupati mah teu pantes kapanggih kudu kaperego, tangkep leungeun, eta euweuh kabegug ngarana,” ceuk Si Cepot.

“ Jalma anu kapanggih mah, teu pantes jadi pajabat meureun nya Pot ?” ceuk Kombayana.

“ Nya heueuh, teu pantes, eta koropsi teh salah sahiji pangajaran anu pangluhungna bari moal kapanggih di sakolaan mah,” tembal Si Cepot.

Kombayana manyun. “ Lah, heueuh, Pot, batan milih jalma jujur tapi koret pedot, kumprang-kampreng keur batur, beuteungna bentet sorangan,” ceuk Kombayana.

Jol Batara Kresna datang. “ Ieu sigana ciri-cirina kiyamat, Pot, geus waktuna datang ratu adil sabab para pamingpin dunya ngan ukur sibuk minuhan kanjutkundangna sorangan,” ceuk Batara Kresna. “ Leres Agan Batara, leres saur Ama Kombayana oge,” ceuk Si Cepot.

“ Lamun geus para pamingpinna kurang adil, maka Alloh bakal nibanan sagala rupa bencana alam. Anu bukti mah, Pangeran Dunya, Raja Amrik, Dunat Entruk oge, teu bisaeun mareuman seuneu, basa kahuruan di California,” ceuk Batara Kresna.

Si Cepot malik ka Kombayana. “ Geura eling atuh Ama, cik kolot pedot mah tong hahaok wae kana dunya, make rek nyaleg deui sagala, bangun hayang koot dina podium!” ceuk Si Cepot bari lumpat sieuneun diciduhan ku Kombayana. (*)