Ciri Rek Kiyamat, Jalan Kubang Diomean

TIBARANG didamelna ieu dunya
ku Gusti Allah tina kekebul Nur
Kangjeng Nabi Muhammad, milyaran
tahun anu katukang tug nepi ka kiwari
, jalan Kubang anu nyambungkeun
Desa Sukasari Kacamatan Cilaku nepi
ka Kacamatan Sukaluyu, angger jadi
susukan saat. Kukituna, loba tukang
ramal anu naksir-naksir, ciri-cirina
ieu dunya rek kiyamat lamun jalan
kubang diomean.
“ Enyaan kitu, ieu dunya tereh
kiyamat ?” ceuk Si Cepot ka Si Dewala.
“ Maksud ?” Si Dewala malik nanya.
“ Eta we, jalan Kubang ayeuna keur
ditembok,” tembal Si Cepot.
“ Naon hubunganana jalan Kubang
diomean jeung kiyamat, pikir atuh
ku otak Aka. Aya soteh, lamun di
dunya geus euweuh anu adan, awewe
papakean siga lalaki jeung sabaliknya
lalaki siga awewe, carang anu orokan
jeung geus langka aki-aki,” ceuk Si
Dewala.
Kombayana nyampeurkeun.
“ Tenang aya keneh Ama, matak
kudu ngahargaan ka aki-aki teh, eta
cirina kiyamat jauh keneh. Matak
tong sok naripu ka aki-aki the, anu
boga hutang geura bayar,” ceuk
Kombayana.
“ Ieu mah ceuk anu ngaramal, Ama,
cenah, lamun jalan Kubang geus diomean,
eta ciri-cirina tereh kiyamat, Sabab, ti
saprak ieu sirah nangkod dina punduk,
asa can ngarasa tumpak sado di jalan
Kubang ngageleser,” ceuk Si Cepot.
Kombayana meneleng.
“ Na saha anu boga ramalan kitu
patut, ampir suku Asmat, ngaramalkeun
dunya kiyamat tahun 2012. Buktina,
ieu dunya masih beuleugeunjeuran
keneh,” ceuk Kombayana.
“ Sarerea oge geus apal, anu ngaramal
kitu teh Resi Bisma,” ceuk Si Cepot.
Kombayana jeung Panakawan
ngadatangan Resi Bisma.
“ Leres Uwa Resi ngaramalkeun
dunya tereh kiyamat lamun jalan
Kubang diomean ?” ceuk Si Cepot.
“ Bener Pot, ramalan Uwa mah sok
jitu,” tembal Resi Bisma.
“ Apan ayeuna nuju ditembok kalayan
parentah Dalem Cianjur, Juragan Irvan
Rivano Muhtar Bin Tjetjep Muchtar
Soleh,” ceuk Si Cepot.
Resi Bisma kekecrek.
“ Ke-ke-ke, aya kacualina,” ceuk
Resi Bisma bari ngantelkeun curuk
kana biwirna.
“ Naon ?” ceuk Kombayana bari
rada nyereng.
“ Kiyamat bakal lila keneh kahiji:
Lamun eta jalan Kubang ditembokna
sawareh-sawareh, buntang-buntung
jeung sabeulah-sabeulah. Kaduana:
Lamun tembokna kurang semen.
Katiluna: Lamun tembokanana renjul
alias teu rata.” tembal Resi Bisma.
Si Dewala malik ke Si Cepot.
“ Ramalan Uwa Resi bener pisan
Aka,” ceuk Si Dewala.
“ Bener kumaha ieu teh ?” ceuk Si
Cepot.
“ Dunya tereh kiyamat lamun jalan
Kubang ditembokna siga jalan Jasinga
Bogor, tembokna kandel pisan kalayan
disarungsum tulang beton. Ari karek
di cor bari renjul mah, kiyamat pasti
lila keneh,” ceuk Si Dewala.
Kombayana gogodeg.
“ Emh, Kangjeng Dalem teh
wijaksana pisan, ngomean jalan teu
dienyakeun siga jalan ka Jasinga, da
bisi dunya tereh kyamat meureun,”
ceuk Kombayana.
Resi Bisma gogodeg.
“ Heueuh, apan ditembokna oge ku
desa tina anggaran AD/ADD, hartina
asal Ada, Ada Deh,” ceuk Resi Bisma
bari ngaleos rek menta jatrem kanu
keur ngomean jalan (*)