Hayang Zakat Pare Ka Baznas

Hayang jadi komisaris BAZNAS teh saratna oge rada hese. Kahijina kudu geus kolot, liwat ti 40 tahun, hartina kudu jelema geus leubeut ku pangalaman, cukup elmu agamana, pangpangna mah dina elmu Piqih ngeunaan zakat. Tapi teu kudu jalma tamat ngaji Al Um atawa Ihya Ulumuddin, sigana cukup ku Kifayatul Achyar oge, maenya ari ngan ukur Safinah mah, kawas budak madrasah. Kitu ceuk Ajengan Elim nalika nguji calon komisaris baheula.

“ Kekeuh we kurang gaul mah moal matak maju. Sabab, dina kitab mah teu disebutkeun Asyiyasyiah atawa pulitik zakat,” ceuk Si Dewala, panakawan anu kawentar pinter dibandingkeun dulur-dulurna.

“ Make jeung pulitik kawas Jokowi jeung Prabowo wae,” ceuk Si Cepot.
“ Ih, mangga taroskeun ka Ustad Koko. Saurna, sugan jeung sugan ari ku anu ngarora mah, Baznas teh ngaronjat ladangna, ngan ulah siga anu nguseup, nungguan lauk nyampeurkeun,” ceuk Si Dewala deui.

“ Kudu siga ngecrik meureun, susukan diasruk sangkan beunang jeung tututna,” ceuk Si Cepot.
Teu kungsi lila Lurah Semar datang bari mamawa brosur BAZNAS. Dina eta brosur dicatetkeun rupa-rupa Zakat, kaasup tatanen.
“ Bapa teh hayang mayar zakat pare, tangkil, sampeu jeung boled ka Baznas, ngan lapur, euweuh anu nanyakeun-nanyakeun acan. Anu garawe BAZNAS teh haridengna ngan kana zakat fitrah we bubuhan lindeuk,” ceuk Lurah Semar.
Si Cepot manyun.

“ Atuda zakat fitrah mah, bari nundutan oge pasti meunang. Ari zakat mal kaasup zakat pangasilan, ukur pajabat jeung pagawe nagri anu siga rada kapaksa mikeunna oge,” ceuk Si Dewala.

“ Ulah suudzon pamali, Ujang,” ceuk Lurah Semar.
Si Dewala anu jadi RT di Tumaritis unggut-unggutan.
“ Enya Bapa, zakat fitrah mah lancar sanajan ngan sawareh. Tina kulawarga tiluan teh, kadang ngan saurang diabuskeun ka BAZNAS mah. Ari kuduna mah kabeh, ngan tatangga meureun teu kabagean,” ceuk Si Dewala.
Lurah Semar curinghak.
“ Naon hesena lamun Zakat pare oge ladangan ku RT siga zakat fitrah. Supaya ragem, gawe bareng atuh BAZNAS teh jeung ARWT. Supaya para RT gawena husu,” ceuk Lurah Semar.

Si Cepot gogodeg.
“ Hade tah pamikiran, bapa uing tea…..dilawan,” ceuk Si Cepot.
Bring eta panakawan kalayan dipingpin ku Lurah Semar datang ka Kantor ARWT. Kabeneran, pupuhu ARWT, Ki Gunawan, keur nyampak.
“ Mangga calik, asa rareuwas, aya pikersaeun naon kasumpingan dalem-dalem kadieu,” ceuk KI Gunawan, daria pisan.

Lurah Semar ngutarakeun maksudna sakumaha anu dicaritakeun tadi.
“ Kekeke, Pak Lurah, na tiiraha janten komisaris BAZNAS ?” ceuk Ki Gunawan bari seuri.
Si Cepot luak-lieuk.
“ Komisaris gadungan we ieu mah Ki,” ceuk Si Cepot.
“ Hatur nuhun kana pangemutna. Mung kedahna mah, anu sumping ka pribados teh Komisaris BAZNAS. Kalintang atohna saupami kuring diajak gawe bareng. Sabab, nguruskeun zakat mah ganjaran wungkul,” ceuk Ki Gunawan.
“ Kintana kumaha tah, Ki ?” ceuk Lurah Semar.

“ Siap, engkin saparantos aya babadantenan sareng BAZNAS, tangtos para RT digerakeun kanggo mungutan zakat pare. Rupina kedah aya penyuluhan heula ka para RT tur ka masyarakatna,” ceuk Ki Gunawan.
Sigana bae, kadatangan Lurah Semar saparakanca kadangueun ku Komisaris BAZNAS anu ngawengku widang kahumasan, nyaeta Juragan Taupiq Misbahudin.

“ Tangtu kudu panyuluhan ka RT jeung masyarakat, beu, sigana beayana gede pisan,” ceuk Juragan Taupiq Misbahudin bari ngahuleng.
“ Ukur we jeung pangasilan, ari pirugieun mah entong. Kudu daek berkurban heula atuh lantaran lamun hayang maju mah teu cukup ku heuay bari nguseup Zakat Fitrah,” ceuk Si Cepot.

Juragan Taupiq ngudar kopeahna.
“ Nampi we Kang Cepot, seueur pisan garapeun teh, mung ieu sirahna kaburu puyeng sigana,” ceuk Juragan Taupiq Misbahudin.
Lol Ajengan Yosef, pupuhu Baznas.

“ Bijilna timana jeung tisaha oge, ari saran jeung pamikiran hade mah, laksanakeun Pak Opik. Itung-itung heula, sabaraha targetna jeung sabaraha minimal pangasupanana. Tah beayana mah timbang-timbang we sakumaha aturanana,” jeung Ajengan Yosef bari seuri.
Si Cepot sun tangan ka Ajengan Yosef.
“ Nuhun Kang Ajengan, rupina engke mah pun bapa teh tiasa mayar zakat tatanen ka BAZNAS,” ceuk Si Cepot.

“ Arek zakat mah atuh Pot, sok-sok we bawaan kadieu,” ceuk Ajengan Yosef.
“ Repot atuda ngandakna oge, Kang Ajengan, sareng kedah ongkosan kana ojeg onlen. Ari kitu mah ditampung ku RT nya raoseun.” ceuk Si Cepot bari ngajak adi-adina mulang ka Tumaritis. *)