Kang Nanang Rustandu Rek Nyalon Ketua PWI

Ngajamna mah tibaheula, Kang Nanang Rustandi rek nyalon ketua PWI. Sigana ngan saukur ngajam, ari pek mah teu deui-teu deui. Ibur-ibur, ayeuna mah, PWI ngaharamkeun duit pulitik atawa pulitik duit. Sabab, cenah, pamilihan bari ngawur duit bakal ngabalangsakeun anu dipilihna. Leuheung basa lamun meunang. Eta dina elehna bakal aya calon anu soak, duit beak jabatan kaak.

“ Enya ieu teh, Haji Nanang Rustandi rek nyalonkeun ?” ceuk Si Cepot.

“ Sigana tulus ayeuna mah, lantaran teu kudu make duit, ngan ukur parurugi sajuta Perak, duit pangdaftaran ka panitia, lamun teu kapilih,” tembal Si Dewala.

Si Cepot ngajebi.

“ Teu make duit mah, moal milih uing mah,” ceuk Si Cepot.

“ Rek nurutan Kang Dehen meureun, unggal pilihan oge tara milih da euweuh anu mayar lima juta Perak” ceuk Si Cepot.

Kang Dehen, heueuh, Dedi Hendra, ngawaskeun. Sigana wae, manehna ngadengekeun eta dua panakawan anu keur pacengkadan. Selenteng Kang Dehen nyampeurkeun.

“ Naon, naon, sadaekna wae ngahoak teh,” ceuk Kang Dehen.

“ Enya, satiap pilihan oge akang mah tara milih lain ?” ceuk Si Dawala.

Kang Dehen tutunjuk.

“ Tah eta anu diomongkeun teh……heueuh. Ngan ayeuna mah rek milu milih da cenah teu make duit,” tembal Kang Dehen.

Si Cepot dungdak-dengdek.

“ Rek milih Kang Nanang Rustandi sigana mah, sarua balad transisi, senior encan, yunior geus kaliwat,” ceuk Si Dewala.

“ Na ceuk saha Kang Nanang Rustandi rek nyalon ?” ceuk Kang Dehen.

“ Na ari Akang, geus sabujur hiji, para anggota nyaritakeun,” tembal Si Cepot.

Kang Dehen kerung.

“ Lain sabujur hiji, sabiwir hiji, hartina ceuk sarerea onyong,” ceuk Kang Dehen.

Si Dewala nyampeurkeun ka Si Cepot.

“ Ari keur jaman aya duitan bari jeung loba calon kataripu, Kang Nanang Rustandi embung nyalon nya,” ceuk Si Dewala.

“ Alus, kahiji sieun katipu ku anu marere surat mandat kaditu kadieu, kaduana….” Ceuk Si Cepot teu kebat.

“ Kaduana naon Aka ?” ceuk Si Dewala.

“ Kaduana mah…hehehe, bakat ku kopet, meureun,” tembal Si Cepot.

Kang Dehen ngabela Kang Nanang.

“ Lain kopet nyaho, kahiji Kang Nanang mah Sarjana Hukum ti Unsur, nyaho kana aturan, duit pulitik teh kalakuan teu bener. Kaduana, Kang Nanang Rustandi mah…teu bogaeun duit,” ceuk Kang Dehen.

Kang Nanang Rustandi anu ngaliwat kana eta riungan, ngarandeg.

“ Bangun keur kampanye ?” ceuk Kang Nanang Rustandi.

“ Katuran, leres Kang Nanang bade nyalon ?” ceuk Kang Dehen.

“ Tadina mah. Ngan cenah, kudu mayar pengdaftaran sajuta Perak. Asa nyaah duit,” ceuk Kang Nanang Rustandi.

“ Engkin oge kagentosan tina anggaran Pemda Kang, sareng deui, ceuk emutan pribados mah, Akang pasti kengeng sora,” ceuk Si Cepot.

Kang Nanang mencrong ka Si Cepot.

“ Cik pangaramalkeun Pot, sabaraha hiji Akang bakal meunang sora ?” ceuk Kang Rustandi.

Si Cepot luak-lieuk.

“ Pasti kengeng Kang, ari hiji-hijieun mah. Apan Akang nyolok sorangan,” ceuk Si Cepot bari lumpat. Sigana, manehna sieuneun di timpug ku Kang Nanang. *)