Milih Kang Haji, Insya Allah Janten Ibadah

Aswatama mungkus sirahna ku sorban. Bari jeung teu boga pasantren oge manehna hayang disebut kyai. Lamun nyebutkeun dirina, make ngabasakeun Kang Haji, jeung lamun batur teu nyebut Kang Haji, biwirna jadi nyuhcur. Kiwari, eta Kang Haji Aswatama masang baligo. Dina babacaanana, Milih Kang Haji, Insya Allah Jadi Ibadah.

“ Naon sababna milih Kang Haji make kudu jadi ibadah, asa euweuh tina KItab Alfiahna.” Ceuk Si Cepot ka Aswatama.

Aswatama nembalan.

“ Kahiji kudu milihna ihlas. Kaduana, Kang Haji pasti jujur, moal aya aturan koropsi. Katiluna, Kang Haji rek masa aspirasi rahayat. Kaopatna, naon hak rahayat bakal ditepikeun, moal aya potongan duit aspirasi. Numatak, lamun milih Kang Haji, komo jeung majoangkeunana, geus pasti bakal meunang ganjaran,” ceuk Aswatama.

Si Gareng nyerenteng.

“ Ieu teh rek mere ongkos dukungan moal Kang Haji ?” ceuk Si Gareng.

Aswatama gogodeg.

“ Cik keneh Kang Haji nyarita,  biwir Kang Haji  baseuh keneh, kudu ihlas-kudu ihlas teh, geus ngagerewek deui kana ongkos. Ari diongkosan mah, lain oge bajoang atuh,” ceuk Aswatama.

Si Dewala milu maju kahareup.

“ Kawas jaman kumpeni Kang Haji mah make aya aturan bajoang, Lamun Kang Haji merjoangkeun ieu nagara jeung agama kalayan kaihlasan, lain rek neangan gajih gede, kakarak anu ngadukungna meunang ganjaran. Asa euweuh hadis dhoif-dhoif acan ngadukung caleg bari meunang ganjaran mah,” ceuk Si Dewala.

Si Cepot gigideug.

“ Tong loba babacaan Tama, teu gableg duit mah montong nyalon, ngarah ganjaran mah, enggeus we puasa senen kemis, teu kudu make ongkos sagala.” Ceuk Si Cepot.

Aswatama dodongkoan.

“ Hampura, mere duit kanu rek milih mah doraka, Pot, Ro’syi wal murtasyi Finnar, bisi abus kana nyogok atawa meuli sora. Ieu mah, dibawa bener teh kalahka sing polotot,” ceuk Aswatama bari nyekelan sorbana anu rek murag.

“ Tama, rahayat oge geus arapal, DPR teh gajihna garede malah hirupna dipupujuhkeun, sagala disadiakeun ku nagara. Atuh nya heueuh kudu momodal lain ngan ukur ngabibita ku pahala. “ ceuk Si Cepot.

Si Gareng nyerenteng deui.

“ Anu bakal meunang ganjaran mah, jalma anu merjoangkan agama anu disebut mujahid, mere maweh ka pakir miskin jeung budak yatim, ngawangun masigit jeung pasantren, mere kahirupan ka jelema sangsara, hade jeung tatangga salain getol salat jeung ngajina. “ ceuk Si Gareng.

Aswatama molotot.

“ Har, apanan majoangkeun rahayat teh kudu tiluhur, moal bisa tihandap, nyaeta kudu jadi wakil rahayat,” ceuk Aswatama.

“ Nya heg wae, ngan tong hayang digajih, komo meakeun duit rahayat mah. Loba conto geu ningan, waktu sidang tara miluan, pagawean neangan sogokan tinu ngajukeun anggaran, liliaran diongkosan bari jeung teu puguh hasilna,” ceuk Si Gareng.

Aswatama luak-lieuk.

“ Asa lieur nyarita jeung jelema karieu mah,” ceuk Aswatama bari ngudar sorbana.

Jlig Gatotkaca turun ti langit.

“ Bener tama, ngawakilkeun sora ka jelama beriman tur amanah bakal meunang ganjaran. Tapi jelemana anu mana. Lamun anu milih kudu ihlas, anjeun oge salaku caleg kudu ihlas dina digawena. Hartina, ulah aya karana gajih gede, karana hayang jadi Yang Terhormat. Beu bahaya lamun nepika aya rasa rumasa dina hatena anu sipatna sombong jeung adigung adiguna. Leungit sakabeh ibadahna tah,” ceuk Gatot Kaca.

“ Sapertos kumaha Gan Kaca? ,” ceuk Aswatama.

“ Saperti kieu, rasa rumasa, hirup geus pinuh kuibadah lantaran bulak-balik hajian, nepika sakabeh jalma kudu nyebut Kang Haji, komo deui hayang disebut Kyai bari teu boga kobong-kobong acan, anu kitu hartina jalma gede hulu henteu we disebut mangeranan sorangan mah,” ceuk Gatot Kaca.

Aswatama ngaheruk.

“ Panginteh teh ari ka Kang Haji mah jelema bakal narurut, sugan we Kang Haji teh dianggap euweuh dosaan ku batur, jadi anu marilihna ihlas, teu kedah nganggo ongkos, alias garatisan,” ceuk Aswatama.

Gatot Kaca nyerengeh.

“ Jelema pangdosa-dosana nyaeta jelema anu nganggap dirina euweuh dosaan. Kangjeng Nabi oge, nangis balilihan, ngaku loba dosa ka Gusti Alloh, komo pangkat andika tama,” ceuk Gatot Kaca bari nenjrag bumi, hiber deui ka langit rek neangan anu amis- amis. *)