NGAHINA KAANGJENG RAJA

Barudak ngarariung di palataran kandang domba Lurah Semar. Maranehna keur sing calakatak, saleuseurian, bari nempoan gambar meunang nyieun Si Ujang, anak Si Gareng.

“ Ieu mah gambar ema ujang keur mandi disusukan, sampingna morosot,” ceuk Si Ujang.

“ Eta geuning sirahna diganti ku Duryudana, Raja Astina,” ceuk Si Jalal anak Mang Kok Baso.

“ Atuh meh rada aneh, apan siga Raja teu make calana,” ceuk Si Ujang.

Ger deui barudak teh sareuri sabari nararunjuk kana gambar bujur awewe anu sampingna morosot tea.

Barudak ngabring-ngabring anak Si Gareng bari mapayan tatanggana. Manehna nempo-nempokeun gambar porno anu sirahna diganti ku Raja Astina.

Ditengah jalan papanggih jeung Kombayana. Barang ret nempo gambar Rajana dihareureuykeun, Kombayana curinghak.

“ Nanaonan ieu teh barudak ?” bari neuteup eta gambar. Top eta gambar teh dijeuwang.

“ Kade soeh ama, meunang ujang hese-hese,” ceuk Si Ujang.

“ Bahaya…bahaya, ieu teh ngahina raja, eta sirah raja ditapelkeun kana gambar porno,” ceuk Kombayana bari ngagidig manggihan punggawa karajaan.

Burisrawa, Komandan Punggawa curinghak. Beretek ngudak barudak.

“ Aya askar ngudak Jang,” ceuk barudak bari lumpat. Satarik-tarikna oge lumpat barudak, akhirna Si Ujang kacerek.

“ Kawas kabangsat, naon ieu teh ?” ceuk Si Ujang.

“ Ieu mah leuwih ti bangsat, hukumana oge 12 tahun, ngahina ka papada manusa, komo deui ieu mah ka Kangjeng Raja.” Ceuk Burisrawa bari ngabuskeun Si Ujang ka pangberokan.

Si Ujang ngahinghing ceurik bari nyambat bapana.

“ Na teu nyaho ieu kalakuan teh ngahina raja ?” ceuk Burisrawa.

“ Da Ujang mah teu ngahina, ukur napelkeun gambar sirah Raja dina gambar awak ema anu keur bulucun,” ceuk Si Ujang.

“ Eta teh porno, komo deui ditapelan ku sirah raja,” ceuk Burisrawa.

“ Da ujang mah teu nyaho, panyana heuheureuyan, eta ge gambar meunang ti batur,” ceuk Si Ujang.

Barang ngadenge anakna diberok, Si Gareng ngahuleng. Mamehna wakca ka Lurah Semar, bapana, menta tulung sangkan anakna dikaluarkeun ti pangberokan.

“ Matak sing bener ari ngawarah budak teh,” ceuk Lurah Semar.

“ Nyaeta atuh, da ayeuna mah geuning barudak teh ngarulik pisan,” ceuk Si Gareng.

“ Heuheuh, ngarulik kana piriweuheun kolot, narkoba, geng motor, mabok aya deui ieu mah napelkeun gambar hulu raja dina awak awewe bulucun. “ ceuk Lurah Semar bari ngageroan Si Cepot.

“ Kaditu indit ka Kangjeng Prabu Duryudana, baturan adi maneh menta hampura,” ceuk Lurah Semar ka Si Cepot.

“ Siap Dan, laksanakan !” ceuk Si Cepot.

Eta adi lanceuk sing garidig ka istana Karajaan Astina Pura.

Para punggawa Astina Pura geus teu aneheun nempo Panakawan Amarta manggihan Raja. Malahan biasana mah Raja anu sok ngondang maranehna keur ngahibur.

“ Gusti Prabu, eta anu diberok teh anak pribados pisan, mugi dihampunten we da budak boloho,” ceuk Si Gareng.

“ Na kunaon karah ?” ceuk Duryudana bangun anu teu apaleun pasualanana.

“ Har, na Gusti Prabu teu acan uninga kitu ?” ceuk Si Cepot.

“ Daek samedin Pot, kakarak nyaho bieu, kunaon cenah make diberok ?” ceuk Duryudana.

“ Si Ujang teh heuheureuyan, hayoh napelkeun gambar sirah gusti prabu dina awak indungna anu keur bulucun,” ceuk Si Gareng.

“ Hahahaha, kumaha jadina eta gambar, ari sirah kawula tapi awakna pamajikan maneh Reng, meureunan anu narempo harayangeun seuri,” ceuk Duryudana bari nyakakak seuri nepi ka reumbay cimatana.

Duryudana ngagentraan Burisrawa, komandan punggawa.

“ Bawa kadieu gambarna Rawa, kawula hayang nempo,” ceuk Duryudana.

“ Siaaaaap Gusti Prabu….!” Ceuk Burisrawa.

Barang Duryudana nempo eta gambar, barakatak deui seuri.

“ Huahahahahahaha, lain sing badag gambarna…! Ceuk Duryudana.

Burisrawa ngahuleng.

“ Kakara kawula mah nempo pamajikan maneh bulucun Reng,” ceuk Duryudana bari nyusutan cimatana.

“ Gusti Prabu sedih kitu ?” ceuk Si Cepot.

“ Lain sedih kawula mah Pot, teu kuat hayang seuri,” ceuk Duryudana.

“ Janten kumaha atuh Si Ujang ?” ceuk Si Cepot deui.

“ Kaluarkeun we, ngan ulah sakali-kali deui kituh, engke indungna jadi eraeun. Apan eta susuna geus tamplok kahandap, ampir murag kana beuteungna, hahahaha….!” ceuk Dursasana.

Teu kungsi lila indung Si Ujang nyusulan. Manehna sujud ka Prabu Dursasana.

“ Tong sujud ka kawula, kawula mah sasama manusa, sujud mah ka Gusti Alloh nyai,” ceuk Prabu Duryudana.

“ Kumaha atuh nasib anaking ?” ceuk Indung Si Ujang.

“ Bawa balik we ngan eta….hahaha, susu nyai jadi kanyahoan rayudna, hahaha,” ceuk Raja Suyudana bari terus we nyakakak, teu kuateun nahan seuri.

Si Ujang norojol dibarengan ku Burisrawa.

“ Emaaaa !” cenah bari nangkeup indungna.

“ Ulah sakali-kali deui ujang ngerakeun ema, jalma sakuliah dunya nyarahoeun susu ema rayud,” ceuk Indungna.

Si Ujang dibarawa balik ku indung bapana sanggeus indung bapana nganuhunkeun kana kajembaran hate Prabu Duryudana anu geus ngabebaskeun kana kasalahan Si Ujang.

“ Nuhun Gusti Prabu..” ceuk Si Cepot bari cong nyembah.

“ Naha lain gambar maneh we atuh Pot ditapelan ku hulu munding bikang, hahahaha,” ceuk Prabu Duryudana.

“ Ah, Gust Prabu mah, kok gitu sih……” ceuk Si Cepot bari nuturkeun adina mulang ka Tumaritis.

(*)