Caleg Stres Nagihan Endog jeung Beas

Asa rada subur usum kampanye mah, ngadadak loba jelema berehan, komo deui Aswatama mah ngabagi endog sapuluh siki ewang ka unggal imah jeung beas dua leteran.

Ngan hanjakalna wae, Aswatama teu meunang sora, anu nyolokna ngan opatan, manehna, pamajikanana jeung mitohana awewe lalaki.

“ Lumayan tamba sebel, ampir ucing anakan ari ngan opat siki mah,” ceuk Si Cepot ka Aswatama anu keur nyekelan sirah bangun anu rieuteun.

“ Uing mah teu rido Pot, eta beas dua leter jeung endog sapuluh siki buru-buru pulangkeun,” ceuk Aswatama.

“ Nya geus jadi caduk atuh Tama” tembal Si Cepot.

“ His teu bisa kitu, lantaran rahayat kaasup ente jalir jangji, buktina teu nyarolok ari andog jeung beasna diharakan,” ceuk Aswatama bari ngagugusur karung.

Aswatama mapayan imah, ngadatangan jalma anu kungsi narima endog jeung beas tea. Tapi, euweuh anu mulangkeun deui.

“ Si Tama stres !” ceuk Si Dewala bari nyampeurkeun ka Si Cepot. Kurunyung Prabakesah, bandar beas jeung endog. Manehna mamawa paneunggeul bari popolotot.

“ Manggihan Si Tama ?” ceuk Prabakesah.

“ Aya naon karah siga anu ambek ?” Si Cepot malik nanya.

“ Hutang ka uing, nganjuk endog jeung beas keur serangan pajar cenah,” tembal Prabakesah.

Ti Kajuahan rentang-rentang katempo Aswatama . Beretek Prabakesah ngudag. Aswatama lumpat,

“ Tama, rek dibayar moal beas jeung endog, digenjuran siah hulu sia ku dewek !” ceuk Prabakesah.

Sigana Aswatama teu nempo titincakan, Lumpat bari ngalieuk ka tukang, nempo Prabakesah ngulang-ngulang paneunggeul. Gebrus Aswatama abus ka cubluk anu ngan ukur ditutup ku bilik. Untungna we eta cubluk jeurona ngan ukur sameter. Sirah Aswatama masih bisa keneh nolol tina tumpukan caduk.

“ Tulung kesah !” ceuk Aswatama bari ngacungkeun leungeuna. Prabakesah mengkek irungna baueun.

“ Najis teuing,” ceuk Prabakesah.

Kombayana, bapa Aswatama norojol, buru-buru manehna mawa taraje.

“ Nanahaonan atuh Tama make mandi dina cubluk, deudeuh teuing ujang, naha atuh maka Nyaleg. Ceuk ama oge moal meunang.” Ceuk Kombayana.

Aswatama naek kana taraje. Manehna digiringkeun ku bapana ka susukan. Sirah Aswatama diceuceuh, sina tiiseun uteukna.

Sanggeus hanjat, Prabakesah ngajeuwang buuk Aswatama.

“ Rek dibayar moal endok 4000 siki jeung beas tilu ton ?” ceuk Prabakesah.

“ “ Ku ieu we atuh kesah ?” ceuk Aswatama bari ngasongkeun kartu nama urut kampanye.

“ Nanahaonan ari maneh, geus puguh anu kieu mah teu laku diparabkeun kana domba oge,” ceuk Prabakesah.

Antukna, Kombayana kapaksa ngajual kareta padati jeung kuda-kudana paranti manehna jalan-jalan. Tapi sok sanajan geus dibayar eta beas jeung endog, keukeuh we Aswatama keukeuleuweuhan.

“ Yang terhormat anggota DPR Aswatama ayeuna bade dilantik ku……….. kebo bule, oe…..oe,,,,” ceuk Aswatama bari kokorondangan, rada teu eling. (*)