Megat Lailatul Qodar

Kang Haji Dede geus siap-siap. Sirahna dibakutet ku sorban. Baju gamisna ngagapuy ampir katingcakan. Titukangeunana Ceu Haji angkaribung mawa kadaharan.
Tidituna mah nganteur Pa Haji ka masigit, da cenah moal mulang lantaran rek megat lailatur qodar. Sugan-jeung sugan katewak.

“ Teu sakalian mawa tambangna Kang Haji,” ceuk Jang Abeb anu harita marengan Si Cepot rek taraweh.

“ Keur naon Jang tambang ?” ceuk Kang Haji Dede.

“ Har, bisi lailatul qodar beunang, apan kudu ditalian sabab ceuk ajengan lailatul qodar teh linghas,” tembal Jang Abeb.

“ Memangna lailatul Qodar teh embe, make kudu ditambangan sagala,” ceuk Kang Haji Dede.

Si Cepot milu nyarita.

“ Bejana mah lailatul qodar teh gugulutukan turun ti para masigit. Ku barudak santri ditarandean make sarung nepika sarungna oge bolong,” ceuk Si Cepot.

“ Beunang ?” ceuk Kang Haji Dede.

“ Nyaeta henteu,” tembal Si Cepot.

“ Asa can kadenge aya nu meunang,” ceuk Jang Abeb.

“ Heueuh, ieu mah susuganan. Ngan sigana mah teu kuat ku tunduh,” ceuk Kang Haji Dede.

Torojol Ustad Akiki ti Pasir Hayam.

“ Meuni angkaribung Ji ?” ceuk Ustad Akiki.

“ Pan moal balik, rek saur di masjid bari ngintip lailatul qodar,” tembal Haji Dede.

“ Naha make diintip, da lailatul qodar mah lain beurit,” jeung Ustad Akiki.

“ Har, ari ustadz pernah meunang encan ?” ceuk Si Cepot bari tanggah.

“ Nya teuing atuh, anging Alloh anu uninga,” tembal Ustad Akiki.

“ Panyana teh, ari ustad mah, geus meunang salosin mah,” ceuk Si Cepot.

Ustad Akiki nyerengeh seuri.

“ Lailatul qodar teh lain barang anu beunang dipegat atawa diintip atuh, ngan dina malem lailatul qodar urang kudu khusu ibadah, solat sunat jeung maca Qur’an. Tanda urang ngarasa reueus ku turuna Al Qur’an. Sabab dina malem lailatul qodar pisan turuna ayat Al-Qur’an teh.” Ceuk Ustadz Akiki.

“ Jadi anu disebut meunang lailatul qodar teh anu kumaha?” ceuk Jang Abep.

“ Teuing anu kumaha ngan bisa dibandungan cirina. Jalma anu menang kaberkahan malem lailatul qodar. Saperti, kaimananana beuki ngandelan, laku-lampahna beuki ahlakul karimah,” ceuk Ustad Akiki.

“ Atuh anu meunang ngan ukur ustad jeung ajengan” ceuk Jang Abep.

“ Ah, teu kitu, saha wae jalma anu dipaparin hidayah ku Gusti Allah, ente oge bisa Pot,” ceuk Ustad Akiki.

Si Cepot ngahuleng.

“ Kudu mawa rantang sigana mah ka masigit, siga Haji Dede,” ceuk Si Cepot.

“ His, ieu mah bekel keur sahur, lain rek ngawadahan lailatul qodar,” ceuk Haji Dede.

“ Menta atuh kuring saeutik engke nya “ ceuk Si Cepot.

“ Mawa we sorangan, tong sok nyoro kabatur,” ceuk Haji Dede.

Ustad Akiki nyerengeh.

“ Lailatul qodar mah sieuneun ku jalma koret jeung ku jalma anu masih keneh haripeut ku dadahareun,” ceuk Ustad Akiki.

Haji Dede manyun.

Si Cepot nyikikik seuri.

Di masigit geus nyampak loba jalma. Sawarehna ngaraji Qur’an, anu sawarehna nundutan bari nyarande kana tihang.

Celengkeung Aang Elim ti Bojongherang ngawasiatan. Anjeuna nerangkeun soal lailatul qodar. Ceuk Ang Elim, ibadah dina malem lailatul qodar leuwih hade tinimbang ibadah 1000 bulan, bakat ku gede ganjaranana.

“ Lain beunang ditewak siga budak newak jangkrik. Lailatul Qodar mah ngarupakeun ganjaran ti Gusti Allah keur jalma anu malem eta serah bongkokan ka Gusti Allah bari ngamalkeun rupa-rupa ibadah mahdoh. Engke we kanyahaoanana mah lamun eta jalma bener-bener robah kalakuanana, leuwih hade batan anu enggeus-enggeus.” Ceuk Aang Elim.

Haji Dede leumpang ka hareup, sigana mah hayangeun leuwih jelas ngadengekeun katerangan ti Ang Elim. Baju gamisna anu ngagapuy katingcak ku Kang Abep. Suruntul, blug labuh. Babawaannana, sarupaning kadaharan, awur-awuran. Jamaah anu keur anteng ngadengekeun papatah ti Aang Elim ngaralieuk.

“ Haji Dede katinggang lailalatul qodar, loba teuing babawaan sigana mah,” ceuk Si Cepot. (*)