Rek Nyieun Penjara Husus Hoax

Beuki lila beuki leubeut jalma anu dijagragkeun jadi pasakitan. Lolobana mah lain maling tapi tulas tulis jeung umang-omong sakadaek, pangpangna mah keur usum kampanye pilihan Calon Raja.

Kiwari geus ngaleut digero Punggawa, mepi ka Dursasana, pupuhu Punggawa Astinapura geus lieureun. Nyakitu deui Ki Cakil, kapala buina, pasakitan geus padedempet siga pindang dina pasona.

“ Anu ngahina, nyemarkeun, omongan kageuleuhan, ngadu domba, fitnah, ngawadul jueng naon bae anu sipatna ngarugikeun batur ku omongan atawa ku tulisan, bui bageanana,” ceuk Aswatama bari ngagiringkeun pasakitan ka panjara.

Ki Cakil gogodeg.

“ Loba teuing Tama, geus puguh Narkoba, artis onlen jeung baktawna hayoh ditambahan deui ku pasakitan hoax,” ceuk Ki Cakil.

Aswatama molotot.

“ Apan sawareh dihukum pati, jalma maehan jeung bandar Narkoba. Malahan kuduna mah, dikejek we dijalanan, ulah dipanah cokorna,” ceuk Aswatama.

“ Heueuh, ari kitu tea mah, tapi apan aparat kaamanan di urang mah masih sieun keneh ku Haji Abdul Manan anu sok nyingsieunan Ham…..ham….ham, cenah,” tembal Ki Cakil.

“ Lamun kitu mah, geus waktuna ieu nagara nyieun pabuen husus keur tukang Hoax. Keun ku kuring urang usulkeun ka Kangjeng Raja Suyudana,” ceuk Aswatama.

Sabalikna ti panjara, Aswatama ngadatangan bapana, Resi Kombayana, panasehat Karajaan Astinapura.

Satengah surak Kombayana ngadenge kecap Aswatama anu rek ngusulkeun panjara hoax tea.

“ Jenius anak Ama, jenius pisan, Ieu proyek keur urang mah, lumayan sapuluh persen bakal meunang ti pemborongna,” ceuk Ama Kombayana.

Isukna, Aswatama jeung Resi Kombayana nyanghareup ka Raja Suyudana.

“ Penting, ieu mah penting Yayi Prabu ,” ceuk Ama Kombayana.

“ Naon anu penting teh Ama ?” ceuk Raja Suyudana.

“ Panjara di ieu nagara geus moal mampuh nampung pasakitan, komo deui kiwari mah, meuni leubeut pisan pasakitan Hoax. Kukituna ieu nagara kudu ngawangun pabuen anu husus keur pasakitan,” ceuk Kombayana.

“ Satuju, ngan duitna timana ?” tembal Prabu Suyudana.

Kombayana seuri.

“ Biasa we Yayi Prabu, nambut ti Bank Kong Reang, kapalang numpuk hutang urang,” tembal Resi Kombayana.

Prabu Suyudana mikir.

“ Ah, ari duit sakitu mah, teu kudu ngijeum, urang taekeun we harga beas da meulina ti Vietnam mah murah,” ceuk Prabu Suyudana.

“ Sae, kumaha we carana,” ceuk Kombayana.

Kulantaran urang Astina mah geus teupati dipercaya kana ngawangun. Nya, Prabu Suyudana ngondang Si Cepot salaku kontraktorna.

“ Ieu proyek teh usulan Ama jeung Si Tama, Pot, kudu puguh urusan jeung Ama, sapuluh persen komisina,” ceuk Ama Kombayana nalika manggihan Si Cepot.

“ Siap, ngan tong ayeuna, uing rek ngajual heula domba jalu,” ceuk Si Cepot.

Kombayana nyengir.

“ Kieu tah urusan jeung pemborong modal dengkul teh, asa lieur,” ceuk Ama Kombayana.

Tadina mah Si Cepot rek ngahaja ngajebak Ama Kombayana sina ditangkep leungeun ku KPK. Tapi dipikir-pikir deui ku manehna, sieun abus kana kadoliman.

“ Ari dibere duit, uing milu dosa, ro’syi wal mustasyi finnar ceuk Ustad Dedi Saeful Rochman Cikaret oge. “ ceuk dina pikiran Si Cepot.

Sanggeus Si Cepot ngajual domba, manehna ngabuskeun tai domba garing kana amplop gede. Isukna Kombayana jeung Aswatama datang.

“ Komisina tea, apan dombana geus laku,” ceuk Aswatama.

“ Siap Ama,” ceuk Si Cepot bari luak-lieuk.

“ Kade tong ngajebak Ama, ayeuna mah usup tangkep leungeun ku KPK,” ceuk Ama Kombayana.

“ Aman,” ceuk Si Cepot bari mikeun amplop ka Kombayana.

Sanggeus baralik ka imahna, Aswatama jeung bapana muka amplop anu disangka duit kacida kandelna.

“ Jurig.., Si Cepot edan, nipu ka kami,” ceuk Kombayana sanggeus nyaho eusi amplopna tapi domba garing.

Beungeut Resi Kombayana reup beureum ray pias, huntuna kekerot bakat ku ambek. Manehna leumpang atug-atugan dituturkeun ku anakna, muru ka imah Si Cepot.

Teu kungsi uluk salam, beletak eta bungkusan tai domba garing dibalangkeun ka Si Cepot.

“ KUHP siah, nipu ka kami !” ceuk Kombayana.

“ Har, cenah hayang komisi, apa duit ladang domba mah dipake modal proyek, nya sesana tingga podolna,” ceuk Si Cepot bari nyerengeh.

Aswatama kerung.

“ Balik we Ama, sanajan dilaporkeun oge kaera-era,” ceuk Aswatama.

Diluareun imah Si Cepot, Kang Pepe Kabuyutan (KPK) tukang newakan jelema koropsi ngarandeg barang manehna ngadenge aya nu cekcok di imah Si Cepot.

“ Katangkep baseuh !” ceuk KPK bari ngarawatan amplop tai domba tea.

“ Ieu barang bukti dirampas,” ceuk KPK deui.

Aswatama jeung Kombayana digiringkeun ku Kang Pepe Kabuyutan ka kantor Punggawa.

“ Sanajan ukur tai domba, tetep hukumna suap. Hukumanana, ieu tai domba kudu dihuapkeun ku Ama jeung Aswatama,” ceuk Kapala Punggawa.

Resi Kombayana ngoloyong, bru labuh, pingsan. Aswatama dititah balik ku Kapala Punggawa bari ngolomoh tai domba ladang suap proyek panjara husus hoax ti pemborong Astrajingga. (*)