Panyana teh Pesta Narkoba

Bul aya haseup ngebul tina rungkun awi. Si Cepot rarampayakan ngintip. Kadenge sora barudak pating cakakak. Maranehna ngaromong.

“ Kenyot haseupna, kenyot meh seubeuh !” kitu ceuk barudak anu pating arukey dekeut haseup ngebul tea.

Si Cepot ngagurinjal. Manehna nyangka, eta barudak keur ngenyot sabu-sabu anu kacida dilarangna kunagara.

Si Cepot lumpat muru Kumendan Punggawa. Manehna ngalaporkeun yen aya barudak keur pesta sabu-sabu dina rungkun awi.

“ Naon ciri-cirina Pot ?” ceuk Kumendan Punggawa.

“ Aya anu ngebul, ceuk barudak teh kenyot…meh seubeuh,” tembal Si Cepot.

Punggawa nuturkeun Si Cepot ka kebon awi anu ditunjukeun ku Si Cepot tea.

“ Angkat tangan !” ceuk Punggawa bari ngacungkeun gobang panjang.

Barudak rareuwaseun. Maranehna narangtung bari leungeuna ranggah.

“ Maraneh keur pestanya ?” ceuk Punggawa.

“ Leres…..juragan,” tembal Si Jangkung, anakna Si Dewala.

“ Pesta sabu-sabu heueuh ?” ceuk Punggawa bari molotot.

“ Sanes juragan,” tembal Si Jangkung.

“ Haseup naon atuh anu diseuseup ku silaing ?” ceuk Punggawa deui.

“ Pesta…ieu….pesta daging kurban juragan. Kumargi dagingna mung saalit jadi haseupna disareuseupan.” Tembal Si Jangkung.

Punggawa mariksa barang bukti. Kasampak aya sababaraha hiji panggangan urut beuleum sate.

Punggawa malik ka Si Cepot.

“ Geuning lain pesta narkoba Pot, ieu mah pesta daging kurban,” ceuk Punggawa bari ngaleos ninggalkeun eta barudak.

“ Na ari akang ngalaporkeun naon ?” ceuk Si Jangkung.

“ Heueuh panyana teh pesta sabu-sabu. Da eta make jeung diseueup sagala haseupna,” ceuk Si Cepot.

Barudak saluseurian. Si Cepot nyerengeh seuri koneng, siga anu kaeraan.

Teu kungsi lila torojol Jang Padil, Wartawan Radar Cianjur.

“ Kang, mana anu pesta sabu-sabu digerebeg teh ?” ceuk Jang Padil bari ngagigiwing kamera poto.

“ Geus bubar,” tembal Si Cepot pondok.

“ Geus ditangkep barudakna ?“ ceuk Jang Padil deui.

“ Teu tulus, dalain pesta sabu, sihoreng pesta daging kurban,” ceuk Si Cepot.

“ Na ari akang, boro mah jauh-jauh uing kadieu,” ceuk Jang Padil bari nyelah motor balik ka imahna. (*)