Dibaruang Ku Virus Corona

RAHAYAT Kurawa gemprah. Ampir
sakabeh jelema pating soloyong, terus
nambru dimana karep. Ratusan urang
geus perlaya. Sawarehna masih uubar
di rumah sakit. Ceuk anu nafsirkeun,
eta rahayat Kurawa teh kaserang ku
virus Corona. Tapi, teuing saha anu
mimitina nyebut Virus Corona, naha
teu nyebut Virus Corola, Daihatsu,
Suzuki atawa Honda.
“ Eta teh kulantaran urang Kurawa
mah toma, sagala dihakan kayaning
lalay badot, oray atawa buhaya.” Ceuk
Si Cepot.
“ Na da tibaheulana oge urang Kurawa
mah sok ngahakan anu karitu, naha
kajadianana karak ayeuna ?” ceuk Si
Dewala.
Si Cepot kerung.
“ Heueuh ari kitu tea mah. “ cenah.
“ Tah, Aka kudu ngarti lamun urang
Kurawa aya anu ngabaruang. Sabab,
sarerea oge pada nyaho, nagara Kurawa
teh eukeur perang dagang jeung nagara
Kiskenda. Tangtu we, kualatan urang
Kurawa kaserang Virus Corona sakabeh
nagara pasti moal aya anu meuli
daganganana,” ceuk Si Dewala.
“ Aya bahan kitu,” ceuk Si Cepot
bari ngajak adina laha-loho ka nagara
Kiskenda.
Sanggeus eta Panakawan aya di
nagara Kiskenda. Kasampak rahayatna
keur jaroget bari siga anu marabok.
“ Lebok-lebok-lebok-lebok,” ceuk
rahayat Kiskenda bari ngaracungkeun
curukna.
Si Cepot ngadeukeutan salah saurang
rahayat Kiskenda anu ngarana Si
Kunyuk.
“ Meuni siga galumbira na pesta
naon ?” ceuk Si Cepot.
“ Pesta kameunangan Kang Epot.
Karasa meureun ku beuheung urang
Kurawa make wani-wani merangan
nagara Adi Kuasa,” ceuk Si Kunyuk.
“ Cepot……rek naon ngalanto ka
nagara kami… !” ceuk Raja Kiskenda,
Raden Hanoman.
Si Cepot jeung Si Dewala reuwaseun.
“ Turis, Gan…” tembal Si Cepot.
“ Umroh….” ceuk Si Dewala.
Raden Hanoman molotot.
“ Umroh mah ka Arab make PT
Gaido lain kadieu onyong,” ceuk
Raden Hanoman ka Si Dewala bari
nitah punggawana newak eta Dua
Panakawan.
Si Cepot jeung Si Dewala diered
ku para punggawa Kiskenda.
“ Dewek ge nyaho silaing rek nyilidik
Virus Corona lain ?” ceuk Hanoman
bari ngagakgak seuri.
“ Ari kitu kumaha, Gan ?” ceuk Si
Cepot.
“ Sabab Nagara Kurawa geus belegug
ka kami. Make jeung merangan dagang
sagala. Kabeh anu ngalawan ka kami
bakal aya akibatna. “ ceuk Raden
Hanoman.
“ Janten….?” ceuk Si Cepot pondok.
“ Eta virus lain tina kahakanan Pot,
tapi tina bulu kelek kami. Ku kami
disebarkeun ka urang Kurawa supaya
ancur daganganana,” ceuk Raden
Hanoman.
Burisrawa anu marengan Raja
Kiskenda milu nyarita.
“ Dewek pisan atu nyebarkeunana
Pot, atas parentah Raja Kiskenda.
Carana diawurkeun kana kahakanan
urang Kurawa,” ceuk Burisrawa.
Si Cepot jeung Si Dewala diati-ati
sangkan maranehna teu ngabeja-beja.
“ Lamun rahayat nagara deungeun
nyarahoeun yen eta virus buatan
kawula, tihang kopeah silaing bakal
misah jeung awakna,” ceuk Burisrawa.
Si Cepot jeung Si Dewala jangji,
maranehna moal rek loba carita. Malah
maranehna rek milu ngawadul, rek
nyebutkeun eta virus asalna tina daging
kelong. Si Cepot jeung Si Dewala
dibebaskeun kalayan sungutna dikonci
supaya ulah nyalabarkeun kajadian
anu sabenerna. (*)