Korona Rek Ngalegleg Jelema Satengah Dunya

RAJA Korona di Nagri Wuhan kacida ambekna lantaran loba anu nuding, cenah, Korona teh pulitik jalma sarakah anu reg ngalegleg jalma satengah dunya. Sok sanajan Raja Korono ayeuna geus jadi Kaisar anu bisa marentah sakabeh raja-raja di dunia, tapi manehna ngarasa teu suka diadu-domba ku manusa.

“Aing teu ngarasa dijieun ku manusia, sabab lamun lain rido Gusti, aing moal lahir kadunya,” ceuk Raja Korona ka wadiabalana anu keur merangan jalma di santero dunya.

Jalma sadunya kiwari memang ginggeung, lantaran merangan musuh anu tan katinggal (basa wayang hartina teu kadeuleu Haji Dede). Beda jeung perang Bharatayuda jaman wayang, Perang Badar Jaman Rasululloh, Perang Dunia kahiji jaman Nazi, Perang dunya kadua Jaman Jepang, ayeuna mah perang jeung mahluk sakral, “ceuk Batara
Kresna bari ngomekeun masker anu rek murag tina irungna.

“Paingan sok eungap Gan, da musuh teh abus kana liang irung nepika nyocokan panginten,” ceuk Si Cepot.

“Abus kana sungut deuih kawas goreng pisang nya aka !” ceuk Si Dewala mairan.

Lurah Semar ngalieuk ka Si Cepot. “Lain nyocokan dina irung, Jurig. Abus kana jero awak tuluy aranakan, sajamna mangjuta-juta anak, eta Prajurit Korona nyatuan paru-paru jeung jantung nepi ka jalma eureun engapanana alias koit,” ceuk Lurah Semar.

“Dilawan ku ngumbah leungeun jeung semprotan satabrang-tabrang, eleh kitu Bapa ?” ceuk Si Dewala.

“Nya teuing, anu bukti mah urang masih keneh beleger,” tembal Lurah Semar.

Batara Kresna mesem. “Sabenerna mah, prajurit Korona lain datang ti alam gaib, eta pasukan teh kaasup alam nyata ngan pedah kacida laleutikna nepika teu katempo ku mata buncelik. Lamun make alat mikroskop mah Si Korona teh kaciri, rupana buleud, buluna saawak-awak bari jeung tuntung buluna haruntuan, sareukeut pisan. “ceuk Batara Kresna.

“Teras kumaha Agan Batara ?” ceuk Lurah Semar.

“Lamun aya anu asup kana awak urang, langsung aranakan, jutaan, ngahakanan sagala rupa anu aya dina jero beuteung tur ngarinum getih urang nepika saat,” ceuk Batara Kresna.

“Paingan aya anu ngulahkeun mayit kurban korona dikuburkeun di kampungna,” ceuk Si Dewala.

“Ma’lum rahayat, sok kaleuleuwihi, jeung deui pamarentah kurang sampurna nerangkeun, kumaha sabenerna eta Korona sanggeus jelemana paeh,” tembal Batara Kresna.

“Upami tos pupus kumaha ?” ceuk Si Dewala deui.

“Tentara Korona kabeh oge kaasup pasukan bunuh diri lamun jalmana geus paeh, maranehna oge milu paeh. Numatak ulah sok keueung ku mayitna tapi kudu keueung ku
jelema hirup, bisi manehna geus kaserang ku prajurit Korona,” tembal Batara Kresna.

Si Dewala ngalieuk ka bapana, terus manehna ngeser, ngajauhan. “Boa-boa bapa uing geus kaserang,” ceuk Si Dewala.

“Make nsangka ka bapa sorangan, naon buktina ?” ceuk Lurah Semar bari nyereng.

“Bucitreuk,“ tembal Si Dewala pondok.

“Bucitreuk mah lain tanda Korona atuh, Nini Uti, Jang Nico Paris, Haji Dede oge bucitreuk, sehat,” ceuk Batara Kresna bari mulang ka nagarana. (*)